Покана

 

                     

EN

Покана

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ВИ КАНИ
на ХI Mеждународна научна конференция

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)

която ще се проведе от 10 -12 септември 2020 г. в гр. Варна

 

домакин на Конференцията е ВСУ „Черноризец Храбър”

 

Медиен партньор вестник „Строител”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с разпространението на COVID-19 ви уведомяваме, че Конференцията ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН с цел запазване здравето на участниците. Обявените дати за провеждане на Конференцията остават: 10-12 септември 2020 г.

            ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ в сектор ВАЖНИ ДАТИ!

 

 

Всички регистрирани участници ще получават информация по е-mail  за подробности за онлайн организацията на конференцията.

 

 

Всички регистрирани участници ще получават е-mail съобщения за бъдещи промени, ако такива се наложат.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
 • Постижения в конструктивното проектиране и строителството
 • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
 • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
 • Софтуер за проектиране в строителството
 • Фундиране на сгради и съоръжения
 • Пътно, железопътно и метростроителство
 • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
 • Законодателство и нормативна база в областта на строителството
 • Организация, икономика и управление на строителството  
 • Управление на риска, устойчиво развитие и устойчиво строителство
 • Проблеми на дигитализацията в строителството
 • Архитектура на сгради и съоръжения

Избрани доклади ще бъдат публикувани в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Scopus (SJR=0.19 (2018)), Web of Science (CPCI)  и др.

Важни дати

·                  Изпращане на регистрационна форма и резюмета на докладите – 30 юни 2020  

Потвърждение за прието резюме – 05 юли 2020

Изпращане на пълния текст на докладите – 30 юни 2020

Потвърждение за публикуване след рецензиране на докладите – 20 юли 2020

Изпращане на окончателния текст на докладите след отстраняване на забележките – 31 юли 2020

Изпращане на електронни презентации на докладите - 31 август 2020

Такси за правоучастие на докладчици – 31 юли 2020

Такси за фирмите – 31 юли 2020

 

 

·