Покана

 

                     

EN

Покана

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ВИ КАНИ
на ХI Mеждународна научна конференция

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)

която ще се проведе от 10 -12 септември 2020 г. в гр. Варна

 

домакин на Конференцията е ВСУ „Черноризец Храбър”

 

Медиен партньор вестник „Строител”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с въведеното извънредно положение поради разпространението на COVID-19, ви уведомяваме, че следим внимателно ситуацията и ще предприемем всички необходими мерки за запазване на здравето на участниците с най-висока степен на обществено отговорно поведение.

Към момента обявените дати за провеждане на конференцията се запазват: 10-12 септември 2020 г.

            Промените са в сектор ВАЖНИ ДАТИ

 

 

Всички регистрирани участници ще получават е-mail съобщения за бъдещи промени, ако такива се наложат.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
 • Постижения в конструктивното проектиране и строителството
 • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
 • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
 • Софтуер за проектиране в строителството
 • Фундиране на сгради и съоръжения
 • Пътно, железопътно и метростроителство
 • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
 • Законодателство и нормативна база в областта на строителството
 • Организация, икономика и управление на строителството  
 • Управление на риска, устойчиво развитие и устойчиво строителство
 • Проблеми на дигитализацията в строителството
 • Архитектура на сгради и съоръжения

Избрани доклади ще бъдат публикувани в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Scopus (SJR=0.19 (2018)), Web of Science (CPCI)  и др.

Важни дати

·        Изпращане на регистрационна форма и резюмета на докладите –15 април 2020 г.  25 май 2020 г. НОВО!

·        Потвърждение за прието резюме – 20 април 2020 г.  31 май 2020 г. НОВО!

·        Изпращане на пълния текст на докладите - 01 юни 2020 г. 15 юни 2020 г. НОВО!

·        Потвърждение за публикуване след рецензиране на докладите – 30 юни 2020 г.

·        Изпращане на окончателния текст на докладите след отстраняване на забележките – 31 юли 2020 г.

·        Такси за правоучастие на докладчици – 31 юли 2020 г.

 

·        Такси за фирмите – 31 юли 2020 г.