X МНК DCB'2018

Х Юбилейна международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
(Теория и практика за устойчиво бъдеще)

20-22 септември 2018 г., Варна, България

 

Х Jubilee International Scientific Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Theory and Practice for a Sustainable Future)

20-22 September 2018, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Камара на строителите в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Фондация „Еврика”
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Bulgarian Construction Chamber
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Foundation “Evrika”

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

Научно-технически съюз по строителство в България
София, 2018 г.
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering,
Sofia, 2018
ISSN: 2603-4255

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще. Законодателство и нормативна база в областта на строителството. Управление на риска и устойчиво развитие. Техника на безопасността на труда и противопожарна техника./
Section 1: New building materials and technologies for sustainable future. Legislation and regulations in construction sector. Risk management and sustainable development. Labour safety techniques and fire-fighting equipment.

Section 1 part1
Section 1 part2

Секция 2: Постижения в конструктивното проектиране и строителството. Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите. Фундиране на сгради и съоръжения. Пътно, железопътно и метростроителство./
Section 2: Advances in structural design and constructions. Theoretical and experimental researches of structures. Foundations of buildings and facilities. Construction of road, rail and metro infrastructure.

Section 2

Секция 3: Архитектура на сгради и съоръжения. Сеизмична механика и сеизмично инженерство. Софтуер за проектиране в строителството. Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели./
Section 3: Architecture of buildings and facilities. Seismic mechanics and seismic engineering. Construction design software. Construction of hydraulic structures and tunnels..

Section 3 part1
Section 3 part2

Секция 4: Студентска/ Section 4: Student’s

Section 4
Индекс на авторите/ Author‘s Index Index
Главни организатори / Most Active Organizers Organizers
Известни участници / Well Known Participants Participants