Vensy SUser

Vensy SUser

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

Уеб сайт:: http://www.gavick.com

Смолян

       Смолян, 05.04.2019 г., семинар

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

Семинаръг бе открит от г-жа Надежда Митева – управител на регионално сдружение на НТС Смолян, а водещ бе инж. Диана Палагачева – председател на НТС по строителство Смолян

 

 

      

X МНК DCB'2018

Х Юбилейна международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
(Теория и практика за устойчиво бъдеще)

20-22 септември 2018 г., Варна, България

 

Х Jubilee International Scientific Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Theory and Practice for a Sustainable Future)

20-22 September 2018, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Камара на строителите в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Фондация „Еврика”
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Bulgarian Construction Chamber
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Foundation “Evrika”

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

Научно-технически съюз по строителство в България
София, 2018 г.
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering,
Sofia, 2018
ISSN: 2603-4255

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще. Законодателство и нормативна база в областта на строителството. Управление на риска и устойчиво развитие. Техника на безопасността на труда и противопожарна техника./
Section 1: New building materials and technologies for sustainable future. Legislation and regulations in construction sector. Risk management and sustainable development. Labour safety techniques and fire-fighting equipment.

Section 1 part1
Section 1 part2

Секция 2: Постижения в конструктивното проектиране и строителството. Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите. Фундиране на сгради и съоръжения. Пътно, железопътно и метростроителство./
Section 2: Advances in structural design and constructions. Theoretical and experimental researches of structures. Foundations of buildings and facilities. Construction of road, rail and metro infrastructure.

Section 2

Секция 3: Архитектура на сгради и съоръжения. Сеизмична механика и сеизмично инженерство. Софтуер за проектиране в строителството. Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели./
Section 3: Architecture of buildings and facilities. Seismic mechanics and seismic engineering. Construction design software. Construction of hydraulic structures and tunnels..

Section 3 part1
Section 3 part2

Секция 4: Студентска/ Section 4: Student’s

Section 4
Индекс на авторите/ Author‘s Index Index
Главни организатори / Most Active Organizers Organizers
Известни участници / Well Known Participants Participants

 

За нас

EN

Научно-техническият съюз по строителство в България ( НТССБ ) е най-старата творческо-професионална организация, която обединява инженери-строители от системата на висшето и средното образование, държавната администрация, строителните и проектантските организации, както и бъдещи инженери – магистри и докторанти.

Съюзът извършва многостранна обществена дейност в полза на своите членове и ги подпомага при реализирането им като специалисти, съдейства за повишаването на тяхната творческа и професионална квалификация.

НТССБ организира курсове, семинари, провежда национални и международни научни и научно-практически конференции. Тази дейност Съюзът осъществява в тясно сътрудничество с висшите и средни учебни заведения, камарите на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на архитектите и съответните комисии в Народното събрание и министерствата.

Международната конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” се провежда през две години. Започната през 2000 г. като Национална конференция от Съюза на строителните конструктори в България и Научно-техническия съюз по строителство в България, днес тя е единадесета  по ред като от 2004 г. е международна. Нейни основни организатори са Научно-техническия съюз по строителство в България, Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Съорганизатори са: Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Фондация «ЕВРИКА» и Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр. Варна.

 

Настоящата международна конференция за седми  път се провежда във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, с пълното съдействие на ръководството на Университета. В научния форум участват студенти, докторанти, учени и представители на бизнеса от България, Великобритания, Италия, Полша, Гърция, Северна Македония, Русия, Сърбия, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Румъния, Латвия, Нигерия, САЩ и др.

Абонамент чрез RSS