07.04.2017 г., Смолян; Предизвикателства в съвременното строителство

Актуално състояние, напредък и проблеми при изпълнение на европейската политика за енергийна ефективност на сградите, съгласно директива 2010/31/ЕС
лектор акад. Я. Иванов

Новите промени в Наредба №2/2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения
лектор проф. Д. Назърски

Изследване промяната на характеристиките на топлоизолационни продукти от полистирен подложени на въздействието на високи температури
лектор доц. Л. Хрисчев