Покана

 

EN

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Ви кани
на Х Юбилейна международна научна конференция

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)

която ще се проведе от 20-22 септември 2018 г.
в гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”

Медиен партньор вестник „Строител”

Научни съвети

Контакти
Изисквания към докладите Регистрация и такси за правоучастие
Програма Сборник с доклади

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
 • Постижения в конструктивното проектиране и строителството
 • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
 • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
 • Софтуер за проектиране в строителството
 • Фундиране на сгради и съоръжения
 • Пътно, железопътно и метростроителство
 • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
 • Законодателство и нормативна база в областта на строителството
 • Управление на риска и устойчиво развитие
 • Архитектура на сгради и съоръжения

ВАЖНИ ДАТИ

 • Изпращане на резюмета на докладите - 30 април 2018 г. (удължен срок)
 • Потвърждение за прието резюме - 01 май 2018 г.
 • Изпращане на пълния текст на докладите - 30 юни 2018 г.
 • Такси за правоучастие на докладчици - 30 юни 2018 г. 
 • Такси за фирмите – 31 юли 2018 г.