Цели и задачи

Устав на НТССБ

ЦЕЛИ:

 • Да обединява своите членове и да съдейства за тяхната професионална и творческа изява.
 • Да извършва дейности, водещи до строителство, проектирано и технологично обезпечено в съответствие с основните изисквания към строежите и другите указания, залегнали в Регламент 305/2011 г на Съвета на Европа и свързаните с него стандарти.
 • Да съдейства за ефективното прилагане на хармонизираното европейско строително законодателство и стандарти, в съответствие с ангажиментите на България като член на Европейския съюз /ЕС/ и възможностите за свободното движение на хора, услуги, капитали и стоки, вкл. строителни продукти.
 • Да укрепва и разширява международните си контакти и да развива взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации в чужбина.

 ЗАДАЧИ:

 • Да провежда научно-технически и практически конференции, симпозиуми, обсъждания, изложби, обмяна на опит и др. форуми с регионално, национално и международно значение.
 • Да съдейства за участие на съюзните членове в международни конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и др. подобни прояви.
 • Да съдейства за развитието на конкурсното начало при решаването на актуални задачи в областта на строителното образование, проектиране и изпълнение чрез:

1. Чрез свои членове, висококвалифицирани специалисти, които го представляват, при покана за сформиране на комисии (журита) от други публични или частни организатори на конкурси

2. Да организира и подпомага участието на висококвалифицирани специалисти и колективи - членове на НТССБ в конкурси.

 • Да участва с висококвалифицирани специалисти и колективи - членове на НТССБ в организацията и провеждането на търгове в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и изделия.
 • Да извършва консултации, експертизи, оценки и становища в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и продукти чрез свои висококвалифицирани членове и вещи лица в съдопроизводството.
 • Да участва със свои представители в авторски колективи, експертни и технически съвети и работни групи при изработването, обсъждането и приемането на нормативни документи, проекти и технологии в строителството и при хармонизирането на строителната нормативна база с тази на страните от EC.
 • Да събира, класифицира и предоставя информация на индивидуалните и колективните членове на Съюза за постиженията на строителната наука и практика в областта на проектирането, технологиите в строителството и производството на строителни материали и продукти в страната и в чужбина.
 • Да събира и разпространява сред своите членове информация за нормативната и законовата база в чужбина в областта на:

1. Проучването, проектирането, изпълнението на строителството и в производството на строителни материали и изделия.

2. Дейността, функциите и структурата на сродни съюзи в чужбина.

 • Да повишава квалификацията на специалистите в областта на строителството, проектирането и производството на строителни материали и продукти чрез курсове, лекции, обсъждания по:

1. Законови и подзаконови нормативни актове;

2. Стандарти и норми - български, европейски и международни.

З. Съвременни технологии за проектиране, строителство и производство на строителни материали и продукти с оглед дейността на строителните фирми в страната и в чужбина.

4. Технически контрол и надзор в проектирането и строителството.

5. Методите и практиките за обследване и техническа паспортизация на сгради и съоръжения с оглед съблюдаване изискванията на действащото законодателство.

6. Инвеститорският контрол в строителството.

7. Проблеми при техническата паспортизация, проектирането и реконструкцията на строежите които представляват недвижима културна ценност.

 • Да подпомага дейността на институции, свързани с подготовка и преподготовка на строителни специалисти за получаване на техническа компетентност /правоспособност/ за самостоятелна строителна дейност и за свободна практика.
 • Да провежда широкообхватна работа със студентите и младите специалисти за тяхното професионално израстване и утвърждаване.