Устав на НТССБ

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. A. Същност

Чл.1. /1/ Научно-техническият съюз по строителство в България /НТССБ/ е неправителствено, неполитическо, доброволно творческо-професионално сдружение с нестопанска цел и е част от гражданското общество.

/2/ В НТССБ членуват физически лица: научни работници, ръководители и сътрудници с висше и средно образование, упражняващи професията си в строителния бранш, или за него в областта на проучванията, проектирането, строителството, монтажа, надзора, производството на строителни материали и продукти и на други дейности в инвестиционния процес - индивидуални членове от страната и чужбина.

/3/ В НТССБ могат да членуват и юридически лица, като колективни членове, от страната и чужбина, които съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите му.

/4/ НТССБ е сдружение в частна полза и осъществява дейността си в полза на своите членове.

/5/ НТССБ е учреден през 1965 г., като юридическо лице от 1966 г., и е приемник и продължител на историята и традициите на Българското инженерно-архитектурно дружество / БИ АД / - 1893 г. и на Дружеството на българските техници - 1919 г. и техните приемници. НТССБ е съучредител и член на Федерацията на научно-техническите съюзи / ФНТС / в България.

/6/ Съществуването на НТССБ не е ограничено със срок.

Чл.2. /1/ НТССБ е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. София и адрес на управление: 1000 София, ул. “Г. С. Раковски “ № 108.

/2/ НТССБ се представлява от председателя.

Чл.З. НТССБ осъществява дейността си на принципите на демократизма, професионалната етика, самоуправлението и колективното ръководство при спазване на Конституцията на Република България, законите на страната, настоящия Устав и решенията на своите органи за управление.

Чл.4. НТССБ може да членува в други сродни неправителствени организации или институции в страната и чужбина или да се асоциира с тях за провеждане на стратегията за научно-технически прогрес в строителния бранш и целия инвестиционен процес, като при това представлява всички свои индивидуални и колективни членове.

Чл.5. НТССБ не осъществява политическа дейност и е независим от политически, религиозни и др. подобни партии и движения.

Чл.6. НТССБ може да има свои печатни и електронни издания.

I. Б. Главни цели и основни задачи на НТССБ

Чл.7. Главни цели на НТССБ са:

/1/ Да обединява своите членове и да съдейства за тяхната професионална и творческа изява.

 /2/ Да извършва дейности, водещи до строителство, проектирано и технологично обезпечено в съответствие с основните изисквания към строежите и другите указания залегнали в Регламент 305/2011 г на Съвета на Европа и свързаните с него стандарти.

/3/ Да съдейства за ефективното прилагане на хармонизираното европейско строително законодателство и стандарти, в съответствие с ангажиментите на България като член на Европейския съюз /ЕС/ и възможностите за свободното движение на хора, услуги, капитали и стоки, вкл. строителни продукти.

/4/Да укрепва и разширява международните си контакти и да развива взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации в чужбина.

Чл.8. Основните задачи на НТССБ са:

/1/ Да провежда научно-технически и практически конференции, симпозиуми, обсъждания, изложби, обмяна на опит и др. форуми с регионално, национално и международно значение.

/2/ Да съдейства за участие на съюзните членове в международни конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и др. подобни прояви.

/3/ Да съдейства за развитието на конкурсното начало при решаването на актуални задачи в областта на строителното образование, проектиране и изпълнение чрез:

1. Чрез свои членове, висококвалифицирани специалисти, които го представляват, при покана за сформиране на комисии (журита) от други публични или частни организатори на конкурси

2. Да организира и подпомага участието на висококвалифицирани специалисти и колективи - членове на НТССБ в конкурси.

/4/ Да участва с висококвалифицирани специалисти и колективи - членове на НТССБ в организацията и провеждането на търгове в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и изделия.

/5/ Да извършва консултации, експертизи, оценки и становища в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и продукти чрез свои висококвалифицирани членове и вещи лица в съдопроизводството.

/6/ Да участва със свои представители в авторски колективи, експертни и технически съвети и работни групи при изработването, обсъждането и приемането на нормативни документи, проекти и технологии в строителството и при хармонизирането на строителната нормативна база с тази на страните от EC.

/7/ Да събира, класифицира и предоставя информация на индивидуалните и колективните членове на Съюза за постиженията на строителната наука и практика в областта на проектирането, технологиите в строителството и производството на строителни материали и продукти в страната и в чужбина.

/8/ Да събира и разпространява сред своите членове информация за нормативната и законовата база в чужбина в областта на:

1.Проучването, проектирането, изпълнението на строителството и в производството на строителни материали и изделия.

2. Дейността, функциите и структурата на сродни съюзи в чужбина.

/9/ Да повишава квалификацията на специалистите в областта на строителството,  проектирането и производството на строителни материали и продукти чрез курсове, лекции, обсъждания по:

1. Законови и подзаконови нормативни актове;

2. Стандарти и норми - български, европейски и международни.

З. Съвременни технологии за проектиране, строителство и производство на строителни материали и продукти с оглед дейността на строителните фирми в страната и в чужбина.

4. Технически контрол и надзор в проектирането и строителството.

5. Методите и практиките за обследване и техническа паспортизация на сгради и съоръжения с оглед съблюдаване изискванията на действащото законодателство.

6. Инвеститорският контрол в строителството.

7. Проблеми при техническата паспортизация, проектирането и реконструкцията на строежите които представляват недвижима културна ценност.

/10/ Да подпомага дейността на институции, свързани с подготовка и преподготовка на строителни специалисти за получаване на техническа компетентност /правоспособност/ за самостоятелна строителна дейност и за свободна практика.

/11/ Да провежда широкообхватна работа със студентите и младите специалисти за тяхното професионално израстване и утвърждаване.

I. В. Средства за постигане на главните цели и за изпълнение на основните задачи на НТССБ

Чл.9. Средствата за постигане на главните цели и за изпълнение на основните задачи на НТССБ са:

/1/ Създаване на стройна и гъвкава организация на научно-техническата, информационната, квалификационната, нормативната, творческата, социалната и др. конкретни дейности на НТССБ.

/2/ Развитие и усъвършенстване на информационна система за разпространение на националните, регионалните, европейските и чуждестранните постижения в инвестиционния процес.

/3/ Участие в създаването и приложението на нови форми на научно-технически трансфер на българското строително-конструктивно и технологично производство.

/4/ Създаване и обогатяване на материално-техническата база на НТССБ и ФНТС и участие в нейното стопанисване и управление.

/5/ Консултации и преговори с държавни институции, синдикати и организации на работодателите за защита на професионалните, творческите и социалните интереси на съюзните членове.

Чл.10./1/ За постигане на целите и за изпълнение на задачите си НТССБ може да извършва допълнителна стопанска дейност, разрешена от законите в страната, като:

1. Организиране и провеждане на научно-технически форуми, изложби, конкурси, конгресен и екотуризъм и др.

2. Информационна и издателска дейност.

3. Квалификационна дейност.

4. Консултантска и експертна дейности.

5. Научно-изследователска, развойна, внедрителска, посредническа приложна, тръжна, атестационна, лицензионна и други подобни дейности в областта на строителния бранш и инвестиционния процес.

6. Други дейности, незабранени от Закона.

/2/ Допълнителната стопанска дейност на НТССБ се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

/3/ НТССБ не разпределя печалба между своите членове. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигане на целите и за осъществяване на задачите на НТССБ.

II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НТССБ 

Чл.11. Членството в НТССБ е доброволно. То бива индивидуално и колективно.

Чл.12./1/ Индивидуален член на НТССБ може да бъде всеки специалист, свързан със строителството, независимо дали е държавен служител, свободно практикуващ, работещ във фирма, собственик на фирма, пенсионер, студент или временно нетрудоустроен.

/21 Индивидуалните членове се приемат от дружествата на НТССБ, от областните ръководства и от Изпълнителното бюро на НТССБ по подадена от тях молба или попълнен личен картон.

Чл.13. Всеки индивидуален член на НТССБ има право:

/1/ Да избира и да бъде избиран във всички ръководни органи на Съюза и на ФНТС.

/2/ Да бъде включен в регистрите на НТССБ свързани с набиране на висококвалифицираните специалисти по Чл.8, ал./3/ ал./4/.

/3/ Да участва в допълнителните стопански и в творческо-приложните дейности и всички инициативи на Съюза за постигане на главните цели и изпълнение на основните му задачи.

/4/ Да участва и заема ръководни функции в научно-технически, творчески, изследователски, проектантски и други колективи на НТССБ.

/5/ Да представлява НТССБ у нас и в чужбина, съгласно делегираните му права и задължения с акт на УС на НТССБ.

/6/ Да участва във всички мероприятия на Съюза с намалена такса за правоучастие.

/7/ Да бъде удостояван със съюзни и на ФНТС награди и отличия.

/8/ Да подава жалби и предложения до Управителния съвет и Общото събрание на НТССБ

/9/ Да членува и в други творческо-професионални съюзи и сдружения.

Чл.14. Всеки индивидуален член на НТССБ е длъжен:

/1/ Да спазва настоящия устав и професионалната етика, да изпълнява решенията на ръководните органи на Съюза.

/2/ Да работи за осъществяване целите и задачите на НТССБ  и ФНТС .

/3/ Да участва в работата на дружеството, в което членува и на органа, в който е избран.

/4/ Да привлича нови членове и с лична инициатива да разнообразява и усъвършенства дейността на НТССБ.

Чл.15./1/ Колективни членове /КЧ/ на НТССБ могат да бъдат юридически лица /министерства, и други централни или регионални ведомства, научни институти, учебни заведения, стопански, обществени, частни и колективни фирми и организации, академии, фондации, банки, клубове, сдружения и други неполитически институции, както и техните поделения/ в страната и в чужбина.

/2/ Колективното членство се урежда с договор между НТССБ, Областното ръководство или Научно-техническото дружество на НТССБ и колективния член. 

/3/ В договора по ал./2/ се посочват правата и задълженията на страните, произтичащи от настоящия устав, имената на упълномощените представители на страните, срокове, конкретните форми на съвместна дейност и сътрудничество в т.ч. съвместно провеждане на конкурси, изложби, симпозиуми, експертизи, проекти, проучвания, изследвания, реклама на своята дейност и други научно-технически мероприятия и разработки и др.

Чл.16. Правата и задълженията на колективните членове се определят с договора по чл. 15, ал/3/

Чл.17. Членството в НТССБ се прекратява, както следва: 

/1/ Индивидуалното членство:

1. По подадена от индивидуалния член мотивирана молба;

2. При нарушение на Устава, при виновно неизпълнение на решения на ръководните органи на Съюза;

/2/ Колективното членство - с изтичане на срока по договора.

Чл.18. Членът на НТССБ не отговаря лично за задълженията на Съюза.

III. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.19. Организационната структура и органите за управление и контрол на НТССБ са:

/1/ На равнище Научно-техническо дружество /НТД/ на НТССБ:

1.Събрание на НТД /СНТД/ 

2.Ръководство на НТД /РНТД/

/2/ На Областно равнище:

1. Областна конференция /ОК/ на НТСБ

  2. Областно ръководство /ОР/ на НТССБ. 

/3/ На национално равнище:

1. О6що събрание на НТССБ /ОС на НТССБ/

2. Съюзен контролен съвет /СКС/ на НТССБ

3. Управителен съвет /УС/ на НТССБ

4. Изпълнително бюро /ИБ/ на НТССБ.

III. А. Научно-технически дружества /НТД/ на НТССБ /Дружества/

Чл.20. /1/ Дружествата са основните самостоятелни организационни единици на НТССБ. Формират се при минимален състав от 5 члена.

/2/ Дружествата се изграждат на производствен или териториален принцип.

/3/ За учредяване или възстановяване на НТД на НТССБ се свиква събрание. Препис от протокола за събранието се изпраща в ОР и УС на НТССБ.

/4/ Към дружествата на НТССБ могат да се създават секции и клубове по специалности, дейности и интереси, временни и постоянни работни групи, комисии и др. по конкретни задачи.

/5/ Висш орган на НТД е неговото събрание /СНТД/. То избира:

1. Ръководния и контролния орган на дружеството, които работят по статут, приет от събранието по Устава на НТССБ.

2.Квотите за делегати за областната конференция на НТССБ, за конференцията /Общото събрание/ на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи / ТО на НТС / или Дома на техниката /ДТ/, както и за Общото събрание на НТССБ се определят писмено от ИБ за всеки конкретен случай.

3. Решенията на СНТД се приемат с обикновено мнозинство.

/6/ Дружествата могат да притежават печат, да се обединяват във временни и постоянни сдружения за осъществяване на целите и задачите на НТССБ.

/7/ Дружествата осъществяват своята организационна, научно-техническа и финансова дейност, като спазват законите и подзаконовите нормативни актове, Устава и решенията на УС, ИБ и ОР на НТССБ.

/8/ Ръководството на дружеството на НТССБ може да изпълнява функциите на Областно ръководство /ОР/ на Съюза, ако в областта няма други дружества на НТССБ.

/9/ Индивидуални членове с еднакви интереси или специалност от един или повече региони или от цялата страна могат да се обединят в едно дружество със статут на национално към ИБ на НТССБ.

III. Б. Областни органи на НТССБ

Чл.21. /1/ Областните органи на НТССБ имат следните задължения:

1.Веднъж на 5 години да провеждат областни конференции /ОК/ на НТССБ с избрани от СНТД делегати;

2. ОК на НТССБ обсъждат и приемат решения по работата на НТД и конкретни проблеми на съюзните членове и на Съюза;

3. ОК избират областни ръководни органи — Областно ръководство /ОР/ и  утвърждават статут за тяхната дейност;

4. ОК избират делегати за Общото събрание на НТССБ и за конференциите ТО на НТС или Домовете на науката и техниката /ДНТ/.

5. Протоколите от работата на ОК се изпращат в УС на НТССБ.

/2/ ОР осъществяват своята организационна, научно-техническа и финансова дейност в съответствие с настоящия Устав и в рамките на законите, решенията на УС и ИБ на НТССБ. Те координират своята дейност с ТО на НТС или ДНТ.

/3/ ОР могат да притежават печат.

III. В. Общо събрание /ОС/на НТССБ /Конгрес на НТССБ/

Чл.22. Върховен орган на НТССБ е Общото събрание, на всички членове на Съюза.

/1/ Индивидуалните членове могат да бъдат представени в ОС на НТССБ чрез делегатите, избрани от СНТД и от Конференцията на НТССБ. В този случай Общото събрание се нарича Конгрес.

/2/ Колективните членове на НТССБ участвуват в ОС на НТССБ със свои представители — физически лица, което се удостоверява със съдебен документ за актуално състояние или с протокол на органа, който ги е упълномощил.

Чл.23. /1 /Общото събрание на НТССБ:

1. Изменя и допълва Устава на НТССБ.

2. Приема други вътрешно-съюзни актове - правилници, наредби и други.

3. Избира и освобождава членове на СКС и УС на НТССБ.

4. Взема решения за преобразуване и прекратяване на НТССБ

5. Приема основни насоки или програма за дейността на НТССБ.

6. Приема бюджета на НТССБ.

7. Обсъжда и приема решения по отчетите на УС и СКС на НТССБ.

8. Отменя неправилно взетите решения, противоречащи на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава или други актове, регламентиращи дейността на НТССБ

9. Удостоява със званията "Заслужил деятел" и "Почетен член на НТССБ" и предлага активни членове на НТССБ за удостояване с награди на ФНТС.

Чл.24. Общото събрание на НТССБ се свиква от УС на НТССБ по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете му. Ако във втория случай УС на НТССБ в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от СГС - ФО - по писмено искане на заинтересованите членове или на натоварено от тях лице.

Чл. 25./1/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/2/ Поканата се поставя на мястото за обявление в Дома на техниката, в който ще се провежда събранието, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум на ОС на НТССБ

Чл.26. Общото събрание на НТССБ е законно, ако присъстват повече от половината от избраните делегати и представителите на колективните членове, съгласно чл.23 ал.ал.1 и 2. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се провежда, независимо от броя на присъстващите.

Чл.27./1/ Всеки делегат /представител/ на Общото събрание на НТССБ има право на един глас.

/2 /В ОС на НТССБ не се допуска гласуване чрез преупълномощаване.

Решения на ОС на НТССБ

Чл.28./1/ Решенията на ОС на НТССБ се вземат с явно или тайно гласуване.

/2/ Решенията по чл.24 ал.1 т.т.1 и 5 се вземат с 2/3 мнозинство, а по всички останали точки - с обикновено мнозинство от присъствуващите членове.

/3/ Член на ОС на НТССБ няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. Него или свързани с него лица.

 2.Юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/4/ Решенията на ОС на НТССБ могат да се обжалват по съдебен ред.

III.Г. Управителен и Съюзен контролен съвет на НТССБ

Чл.29 /1/ В периода между Общите събрания на НТССБ дейността на Съюза се ръководи от УС и се контролира от СКС.

/2/ Членовете на УС и СКС се избират за срок от 5 години чрез алтернтивни кандидатури. За избран се счита кандидатът, получил най-много, но не по-малко от 50% от гласовете плюс 1. Когато условието не е изпълнено, се провежда балотаж.

/3/ Членовете на УС и СКС не се избират за делегати на следващото Общо събрание, но участвуват в заседанията му като делегати по право.

III.Д. Съюзен контролен съвет /СКС/ на НТССБ

Чл.30. /1/ СКС на НТССБ се състои от трима души, избрани от ОС на НТССБ

 /2/ Избира от своя състав председател;

  /3/ Приема план за своята работа;

  /4/ Следи за изпълнение на Устава и на решенията на Общото събрание на НТССБ.;

 /5/ Следи за спазването на държавните и съюзните нормативни разпоредби.

 /6/ Извършва проверка на организационното, финансовото и имуществено състояние на Съюза и уведомява УС на НТССБ за резултатите.

 /7/ Разглежда молби и възражения срещу решенията на всички органи на НТССБ.

 /8/ Докладва пред Общото събрание на НТССБ за своята работа.

 /9/ Председателят на СКС или упълномощен от него член участва в заседанията на УС и ИБ с право на съвещателен глас.

III. Е. Управителен съвет /УС/ на НТССБ

Чл.31 /1/ В УС на НТССБ се избират до 15 члена, представители на НТД, ОР, колективните членове, национални НТД, комитети и други индивидуални членове, избрани от ОС на НТССБ.

/2/ Колективните членовете и председателите на областните ръководства са асоциирани членове на УС на НТССБ със съвещателен глас.

/3/ Членовете на УС на НТССБ се избират за срок от 5 години.

/4/ Членовете на УС на НТССБ носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото в Република България законодателство, Устава и нормативните актове на НТССБ.

/5/ Избира от своя състав: председател.

/6/ По предложение на Председателя:

- определя броя на членовете на Изпълнителното бюро /ИБ/,

- избира членовете на ИБ и от техния състав 

- избира 2/двама/ заместник-председатели и секретар

/7/ Събира се по предложение на председателя до три пъти годишно, но може да бъде свикан с писмена покана и по искане на 1/3 от членовете му.

/8/ Организира изпълнението на решенията на ОС на НТССБ и предлага за приемане от ОС на НТССБ различни програми, планове, правилници, наредби, инструкции и други документи за дейността на НТССБ.

/9/ Предлага за приемане от Общото събрание годишните бюджети, баланси, щат и други, свързани с цялостната дейност и издръжката на Съюза.

/10/ Изпълнява всички функции по спазване и изпълнение на Устава на НТССБ.

/11/ Управлява и се разпорежда със съюзните фондове и имущество,

/12/ Определя реда и организира извършването на цялостната съюзна дейност и носи отговорност за това.

/13/ Взема решение за членуване или асоцииране на НТССБ в/с други организации и избира представители /делегати/ на НТССБ в ръководните им органи.

/14/ Изгражда национални секции, комитети, клубове по интереси и дейност, комисии и други постоянни или временни работни групи

/15/ Взема решения за сключване на договори, заеми и споразумения с физически и юридически лица в страната и чужбина.

/16/ Определя представителството чрез делегати на НТД и ОР на НТССБ в Общото събрание /Конгреса/ на Съюза.

/17/ Открива и закрива печатни органи и други издания на НТССБ.

/18/ Приема решения за морално стимулиране на съюзните членове и предлага на ОС на НТССБ проекторешения за удостояване на съюзни активисти с награди на Съюза по чл. 40 /3/и на ФНТС.

/19/ Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство. При липса на кворум се прилага чл.28 от настоящия устав.

Чл.З2. Изпълнителното бюро /ИБ/ на НТССБ

/1/ Организира изпълнението на решенията на ОС и УС на НТССБ.

/2/ Осъществява оперативната работа между заседанията на УС на НТССБ и взима решения в рамките на предоставените му права от УС на НТССБ.

/3/ Членовете на ИБ на НТССБ носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото в Република България законодателство, Устава и нормативните актове на НТССБ.

/4/ Организира функционирането на регистрите по Чл.13, ал./2/ и правилата по които от регистрираните членове се избират представителите на НТССБ в журита, тръжни комисии, експертизи и др. за които става въпрос в Чл.8.

Чл.33. Председателят на НТССБ:

/1/ Представлява НТССБ пред държавните институции, обществените и стопанските организации, физически и юридически лица.

/2/ Ръководи цялостната дейност на УС и ИБ на НТССБ.

/3/ Подписва от името на Съюза всички заповеди, договори, споразумения, финансови документи и др.

/4/ Отчита ежегодно дейността на ИБ пред УС на НТССБ.

/5/ Внася ежегодно в УС и ОС на НТССБ Бюджета на Съюза за утвърждаване.

Чл.34. /1/ Зам.-председателите на НТССБ изпълняват функциите на председателя в негово отсъствие.

/2/ Представляват НТССБ, съгласно чл.2 от настоящия Устав.

/3/Отговарят съответно за научно-техническата и информационно-квалификационната дейност и за допълнителната стопанска дейност НТССБ.

Чл.35. Секретарят на НТССБ:

/1/ Отговаря за организационната и заедно с председателя - за финансовата дейност.

/2/ Замества председателя и зам.председателите при тяхно отсъствие.

/3/ Представлява НТССБ, съгласно чл.2 от настоящия Устав.

/4/ Осигурява изпълнението на решенията на УС и ИБ.

Чл.36./1/ При наличие на печатни и електронни издания, ръководителите се отчитат пред УС на НТССБ и участват в заседанията на УС със съвещателен глас.

IV. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА НТССБ

Чл.37. /1/ НТССБ има право на собственост, активи и парични средства и друго имущество.

/2/ Управлението и стопанисването на активите на НТССБ се извършват съобразно правила, приети от УС на НТССБ и изпълнявани от изпълнителното бюро на  Съюза.

/3/ За постигане на своите цели НТССБ набира средства от:

1. Годишен членски внос.

2. Средства предоставени от бюджета на други организации.

3. Такси за правоучастие в научно-технически прояви, удостоверения и др.

4. Приходи от спонсори, дивиденти, лихви.

5. Индивидуални и колективни помощи, дарения, завещания и имуществени вноски.

6. Допълнителна стопанска дейност, съгласно чл. 10.

Чл.38. Финансови средства на НТССБ се разходват за:

/1/ Организационна, научно-техническа и квалификационна,информационна и др. подобни дейности.

/2/ Административно-стопански нужди.

/3/ Подпомагане на съюзните издания.

/4/ Морално стимулиране, награди и помощи.

/5/ Отчисления за други цели, предвидени в Правилника за набиране, разпределение и използване на съюзните средства.

/6/ Творчески, квалификационни, социални и други фондове.

/7/ Разширяване и модернизиране на материално-техническа база на НТССБ и ФНТС.

/8/ Разходване на финансовите средства става в съответствие с настоящия Устав и решенията на Управителния съвет, който на първото си заседание записва правата и задълженията на Изпълнителното бюро.

/9/НТССБ води необходимата отчетност и счетоводна документация в съответствие с действащото законодателство.

Чл.39. НТССБ не може да участва в дружества като неограничено отговорен съдружник, или да гарантира със свое имущество задължения на трети лица.

V. НАГРАДИ, ОТЛИЧИЯ, ЗВАНИЯ

Чл.40. За активна работа и заслуги в развитието на дейността на НТССБ се присъждат на български и чуждестранни граждани и колективи, съгласно приет от УС правилник, индивидуални и колективни награди, отличия и звания.

Наградите и отличията се присъждат, както следва:

/1/ Парични и паметни предметни награди - от ръководствата на НТД, ОР и ИБ на УС на НТССБ.

/2/ Сребърни и златни значки - от УС на НТССБ.

/3/ Звания "Заслужил деятел на НТССБ" и "Почетен член на НТССБ" - от ОС на НТССБ.

/4/ Други отличия и поощрения, съгласно Правилника.

VI. ПЕЧАТИ

Чл.41. НТССБ, ОР и НТД имат свои щемпели и печати в средата с изображение на значката на НТССБ.

/1/ Надписът в печата на НТССБ е "Научно-технически съюз по строителство в България".

/2/адписът в печата на НТД е "НТД" /Национално НТД, Национална секция, Национален комитет / по /посочва се специалността, интереса, предприятието, общината//.

/3/ Надписът в печата на ОР е "Областно ръководство на НТССБ" и названието на областния център.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. /1/ Преобразуването, прекратяването и ликвидацията на НТССБ се извършва при условията и по реда на чл. 12, 13 и 14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

/2/ С имуществото на НТССБ след ликвидация се процедира при условията и по реда на чл. 15 от ЗЮЛНЦ.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият Устав е приет от VI конгрес на НТССБ, състоял се на 24.10.2001 г., допълнен и приет на Общото събрание на НТССБ състояло се на 19.12.2007 г. в гр.София, допълнен и приет на Общото събрание на НТССБ състояло се на 16.12.2011 г. в гр.София, допълнен и приет на Общото събрание на НТССБ състояло се на 16.12.2014 г. в гр.София.