Смолян


Смолян, 10.05. 2024 г., Дом на техниката Смолян

Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

1. Геосинтетиката и нейния таван на възможностите.

2. Полезни зависимости между трептенията на превозните средства и устойчивостта на крайпътните скални откоси.

3. Новата наредба за земни работи

    лектор : проф. Чавдар Колев

 4. Осигуряване на фасадните топлоизолационни системи на ветрови въздействи

   (доц. Л. Хрисчев, инж. Иван-Александър Цонев)

    лектор: доц. Лъчезар Хрисчев