IX МНК DCB'2016

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

15-17 септември 2016 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Science and Practice)

15-17 September 2016, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Камара на строителите в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Фондация „Еврика”
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Bulgarian Construction Chamber
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Foundation “Evrika”

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2016 г. „Вестник Строител” ЕАД, София
Vestnik Stroitel EAD, Sofia, 2016
ISBN: 978-954-92866-7-0

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Нови материали и технологии в строителството. Законодателство и нормативна база. Управление на риска и устойчиво развитие. Техника на безопасност на труда и противопожарна техника./
Section 1: New Materials and Technology for the Building. Legislation and Normative Issues. Risk management and Sustainable Development. Labour Safety Techniques and Fire-fighting Equipment.

Section 1

Секция 2: Конструкции – теоретични и експериментални изследвания. Реконструкция и усилване. Фундиране./
Section 2: Constructions – Theoretical and Experimental Researches. Reconstruction and Retrofit. Foundations.

Section 2

Секция 3: Архитектура на сгради и съоръжения. Сеизмична механика и инженерство. Хидротехнически съоръжения. Софтуер за проектиране./
Section 3: Buildings Architecture and Urban Planing. Seismic Mechanics and Seismic Engineering. Hydrotechnical Facilities. Construction Design Software.

Section 3

Секция 4: Студентска/Section 4: Student’s

Section 4
 Индекс на авторите/ Author‘s Index Index