V МНК DCB'2008

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

12-14 септември 2008 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Science and Practice)

12-14 September 2008, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на строителите в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Съюз на строителните конструктори в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Съюз на градежните инженери – Р. Македония
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Bulgarian Construction Chamber
Chamber of Engineers in the Investment Design
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Bulgarian Building and Construction Chamber
Macedonian Association of Structural Engineers

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2008 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2008
ISBN: 978-954-XXXXX-X-X

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Постижения в конструктивното проектиране и строителство/
Section 1: Advances in Structural Design and Constructions

Section 1

Секция 2: Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите/
Section 2: Theoretical and Experimental Researches of Structures
Section 2
Секция 3: Сеизмична механика и сеизмично инженерство/
Section 3: Seismic Mechanics and Seismic Engineering
Section 3

Секция 4: Реконструкция и усилване на строителни конструкции/
Section 4: Reconstruction and Retrofit of Structures

Section 4

Секция 5: Фундиране на сгради и съоръжения. Хидротехнически съоръжения /
Section 5: Foundations of Buildings and Structures. Hydrotechnical Facilities

Section 5

Секция 6: Нови материали, изолации и изделия в строителството. Инсталации в сгради и съоръжения/
Secsion 6: New Materials, Isolations and Products for Building. Structural Installations

Section 6

Секция 7: Технология и организация на строителството. Законодателство и нормативна база
Section 7: Technology and Management of the Construction Work. Legislation and Normative Issues

Section 7
Резюмета/Abstract Index