VII МНК DCB'2012

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

13-15 септември 2012 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Science and Practice)

13-15 September 2012, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Съюз на градежните инженери – Р. Македония
Фондация „Еврика”
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Bulgarian Building and Construction Chamber
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Macedonian Association of Structural Engineers
Foundation “Evrika”

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2012 г. НТССБ, „БПС” ООД
NTSSB, BPS OOD, Sofia, 2012
ISSN: 1314-6955

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Нови материали и технологии в строителството. законодателство и нормативна база./
Section 1: New Materials and Technology for the Building. Legislation and Normative Issues.

Section 1 part1

Section 1 part2

Секция 2: Конструкции – теоретични и експериментални изследвания. Реконструкция и усилване. Фундиране./
Section 2: Constructions – Theoretical and Experimental Researches. Reconstruction and Retrofit. Foundations.

Section 2 part1

Section 2 part2

 

Секция 3: Сеизмична механика и инженерство. Хидротехнически съоръжения. Софтуер за проектиране. Приложение на Еврокодовете и Регламент ЕС № 305/2011/
Section 3: Seismic Mechanics and Seismic Engineering. Hydrotechnical Facilities. Construction Design Software. Application of Eurocodes and Regulation 305/2011

Section 3 part1

Section 3 part2

Section 4: Student’s

Section 4
 Индекс на авторите/ Author‘s Index Index