VIII МНК DCB'2014

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

11-13 септември 2014 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Science and Practice)

11-13 September 2014, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Фондация „Еврика”
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Bulgarian Building and Construction Chamber
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Foundation “Evrika”

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2014 г. Авангард Прима, София
Avangard Prima, Sofia, 2014
ISBN: 978-954-32231-0-7

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Нови материали и технологии в строителството. законодателство и нормативна база./
Section 1: New Materials and Technology for the Building. Legislation and Normative Issues.

Section 1 part1

Section 1 part2

Секция 2: Конструкции – теоретични и експериментални изследвания. Реконструкция и усилване. Фундиране./
Section 2: Constructions – Theoretical and Experimental Researches. Reconstruction and Retrofit. Foundations.

Section 2 part1

Section 2 part2
Секция 3: Архитектура на сгради и съоръжения. Сеизмична механика и инженерство. Хидротехнически съоръжения. Софтуер за проектиране./
Section 3: Buildings Architecture and Urban Planing. Seismic Mechanics and Seismic Engineering. Hydrotechnical Facilities. Construction Design Software.

Section 3 part1

Section 3 part2

Section 4: Student’s

Section 4
 Индекс на авторите/ Author‘s Index Index