За нас

EN

Научно-техническият съюз по строителство в България ( НТССБ ) е най-старата творческо-професионална организация, която обединява инженери-строители от системата на висшето и средното образование, държавната администрация, строителните и проектантските организации, както и бъдещи инженери – магистри и докторанти.

Съюзът извършва многостранна обществена дейност в полза на своите членове и ги подпомага при реализирането им като специалисти, съдейства за повишаването на тяхната творческа и професионална квалификация.

НТССБ организира курсове, семинари, провежда национални и международни научни и научно-практически конференции. Тази дейност Съюзът осъществява в тясно сътрудничество с висшите и средни учебни заведения, камарите на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на архитектите и съответните комисии в Народното събрание и министерствата.

Международната конференция “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” се провежда през две години. Започната през 2000 г. като Национална конференция от Съюза на строителните конструктори в България и Научно-техническия съюз по строителство в България, днес тя е единадесета  по ред като от 2004 г. е международна. Нейни основни организатори са Научно-техническия съюз по строителство в България, Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Съорганизатори са: Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Фондация «ЕВРИКА» и Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр. Варна.

 

Настоящата международна конференция за седми  път се провежда във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, с пълното съдействие на ръководството на Университета. В научния форум участват студенти, докторанти, учени и представители на бизнеса от България, Великобритания, Италия, Полша, Гърция, Северна Македония, Русия, Сърбия, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Румъния, Латвия, Нигерия, САЩ и др.