XI МНК „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, DCB'2020