XII МНК DCB'2022 ISSN 2683-071X (onlinе)

XII МНК DCB'2022 ISSN 2683-071X (onlinе)

ХII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)

ХII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CIVIL ENGINEERING DESIGN AND CONSTRUCTION (THEORY AND PRACTICE FOR A SUSTAINABLE FUTURE)

СБОРНИК С ДОКЛАДИ / PROCEEDINGS
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF CIVIL ENGINEERING


September 08 -10, 2022
Varna, VFU "Chernorizets Hrabar"

ISSN 2683-071X (online)

изтегли / download

 
съдържание / contents
 
 
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / PLENARY LECTURES
 
Иванов Я., Янакиева А.
ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕВРОПА И МЯСТОТО НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ В НЕГО
Ivanov Ya., Yanakieva A.
THE PLAN OF EUROPE’S RECOVERY AND STABILITY AND THE CONSTRUCTION BRANCH
                                                                                                     
изтегли / download
СЕКЦИЯ 1:
НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА БАЗА В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
SECTION 1:
NEW BUILDING MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE FUTURE. LEGISLATION AND REGULATIONS IN CONSTRUCTION SECTOR. RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE-FIGHTING EQUIPMENT. CONSTRUCTION ORGANIZATION, ECONOMY AND MANAGEMENT. DIGITALIZATION IN CONSTRUCTION.

Атанасова Г., Терзиев Ст., Павлова Г.
ИЗБОР НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПОЖАРИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Atanasova G., Terziev St., Pavlova G.
HOW TO CHOOSE THE MATEMATICAL MODEL TO PREDICT FIRES IN HEALTHCARE INSTITUTIONS
                                                                                                      изтегли / download
Георгиева А., Френкева-Белчева В.
ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ КАТО ФАКТОР ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Georgieva A.,Frenkeva-Belcheva
INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF DRINKING AND WASTEWATER IN POULTRY FARMS AS A FACTOR FOR SAFE WORKING CONDITIONS
Георгиева А., Цекова М.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА
ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ РАЙОНИ
Georgieva A., Cekova M.
SAFETY REQUIREMENTS FOR ROAD CONSTRUCTION IN HIGH MOUNTAIN REGIONS
Кънчева Я., Захариева Р.
ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (ПХБ) В СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
Kancheva Ya., Zaharieva R.
POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) IN CONSTRUCTION MATERIALS – DISTRIBUTION AND RISKS FOR HUMAN HEALTH
Найденов В., Ростовски И., Миронова М.
ИНОВАТИВНИ ХИБРИДНО ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ЦИМЕНТ-СЪДЪРЖАЩИ КОМПОЗИТИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧАСТ I: ПРИНЦИПИ НА ДИСПЕРСНОТО АРМИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
Naidenov V., Rostovsky I., Mironova M.
INNOVATIVE HYBRID FIBER-REINFORCED CEMENT-CONTAINING COMPOSITES FOR SPECIAL APPLICATIONS
PART 1: PRINCIPLES OF FIBER-REINFORCEMENT AND POSSIBILITIES FOR OPTIMIZATION
                                                                                                      изтегли / download
Найденов В., Ростовски И., Миронова М.
ИНОВАТИВНИ ХИБРИДНО ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ЦИМЕНТ-СЪДЪРЖАЩИ КОМПОЗИТИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧАСТ 2: ИНОВАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Naidenov V., Rostovsky I., Mironova M.
INNOVATIVE HYBRID FIBER-REINFORCED CEMENT-CONTAINING COMPOSITES FOR SPECIAL APPLICATIONS
PART 2: INNOVATIVE PROSPECTS AND SPECIAL APPLICATIONS
Евлогиев Д., Захариева Р.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА
Evlogiev D., Zaharieva R.
OPPORTUNITIES FOR RECOVERY OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE FROM MINERAL WООL
Георгиев Д.
ОБЗОР НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ
Georgiev D.
RESEARCH OF THE NOMENCLATURES FOR THE CONSTRUCTION OF
LARGE-PANEL RESIDENTIAL BUILDINGS IN REPUBLIC OF BULGARIA
Македонска Р., Банишка Н., Хрисчев Л., Гургун А.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В  БЪЛГАРИЯ
Makedonska R., Banishka N., Hrischev L.,Gurgun A.
PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT IN BULGARIA
                                                                                                      изтегли / download
Топал Р., Рангелова Ф.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА LEAN В СТРОИТЕЛСТВОТО. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ.
Topal R., Rangelova F.
APPLICATION OF LEAN IN CONSTRUCTION. METHODS AND PRINCIPLES
                                                                                                      изтегли / download
               
Топал Р., Рангелова Ф.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА НОВ ВИСЯЩ МОСТ НАД ДАРДАНЕЛИТЕ ЧРЕЗ МОДЕЛА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО
Topal R., Rangelova F.
IMPLEMENTATION OF A PROJECT FOR NEW SUSPENSION BRIDGE OVER THE DARDANELLES THROUGH THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODEL 
Ростовски И.
СМЕСЕНИ ЦИМЕНТИ С ПОНИЖЕН ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦИМЕНТ В БЪЛГАРИЯ
Rostovsky I.
COMPOSITE CEMENTS WITH REDUCED CARBON FOOTPRINT - CURRENT TRENDS IN CEMENT PRODUCTION IN BULGARIA
Първанов С., Хрисчев Л.
АВАРИИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ
Parvanov S., Hrischev L.
ACCIDENTS DURING THE CONSTRUCTION. CONDITION AND PROBLEMS
Първанов С., Хрисчев Л.
НОВИ ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Parvanov S., Hrischev L.
NEW APPROACHES FOR IMPROVING EMERGENCY SAFETY DURING CONSTRUCTION
Рангелов К.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС
Rangelov K.
Project management - from antiquity to the present day
Радлов К., Ринковa Е., Иванов Г.
ВЪРХУ ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ
ОБЕКТИ
Radlov K., Rinkova E., Ivanov G.
ABOUT OPTIMIZATION OF OPERATIONAL COSTS BY USING EARTH-MOVING MACHINERY
AT CONSTRUCTION SITES
Радлов К., Ринкова Е.
ОТНОСНО АНАЛИЗА НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ТЕЖКИ ИНЦИДЕНТИ ПРИ ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ КУЛОКРАНОВЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ
Radlov K., Rinkova E.
ABOUT ANALYSIS OF CAUSE OF HEAVY ACCIDENTS WITH COMMON TYPES OF TOWER CRANES AT CONSTRUCTION SITES
СЕКЦИЯ 2:
ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СЕИЗМИЧНА МЕХАНИКА И СЕИЗМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
SECTION 2:
ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE.
 
Димов Д.
ПРОФ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ: ЛИЧНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗЯВИ
Dimov D.
PROF. ATANAS GEORGIEV: PERSONALITY AND PROFESSIONAL ACTIVITIES
                                                                                                      изтегли / download
Николов В., Хрисчев Л.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО БДС
EN 1992-4 ПРИ ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НОСИМОСПОСОБНОСТТА НА АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА
ЗА КАТЕРЕЩИ КОФРАЖИ
Nikolov V., Hrischev L.
THEORETICAL STATEMENTS for CALCULATION OF THE BEARING CAPACITY OF ANCHOR DEVICES FOR CLIMBING FORMWORK IN ACCORDANCE WITH BDS EN 1992
Станков В.
ОРАЗМЕРЯВАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА СЛОЖЕН ВЪЗЕЛ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Stankov V.
ANALYSIS AND DESIGN OF COMPLEX JOINT IN STEEL STRUCTURES USING FINITE ELEMENTS ANALYSIS
Бошнаков К., Кърджиев В.
ПРЕДЕФИНИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЛАСТИ С НЯКОЛКО НОРМИРАНИ СЕИЗМИЧНИ СПЕКТЪРА НА РЕАГИРАНЕ
Boshnakov К., Kardjiev V.
SEISMIC ACTION REDEFINITION FOR REGIONS WITH MULTIPLE CODE PRESCRIBED SEISMIC RESPONSE SPECTRA
Милков Вл.
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФАСАДНИ ОПОРИ ПРИ МОНТАЖ С ОТСТОЯНИЕ ОТ СТОМАНОБЕТОННАТА ОСНОВА
Milkov Vl.
SOME SPECIFICS OF FACADE SUPPORTS, MOUNTED AT A DISTANCE FROM THE CONCRETE BASE
СЕКЦИЯ 3:
АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТУНЕЛИ. ПЪТНО, ЖЕЛЕЗОПЪТНО И МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО.
SECTION 3:
ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF HYDRAULIC STRUCTURES AND TUNNELS. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE.
 
Маринов М.
АРХИТЕКТУРНО ВЪЗРАЖДАНЕ НА МАНАСТИРСКИ СКИТ „СВ.НИКОЛА“ КРАЙ ГР. ТРОЯН
Marinov M.
ARCHITECTURAL REVIVAL OF THE "ST. NICHOLAS" MONASTERY HERMITAGE NEAR THE
TOWN OF TROYAN                                                                                                
Мазников А.
АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В СЪВРЕМЕННА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА
Maznikov A.
AN ARCHITECTURAL TIPOLOGY OF INDUSTRIAL BUILDINGS AND DESIGN OF WATER
SUPPLY, PLUMBING AND DRAINAGE SYSTEMS
СЕКЦИЯ 4: СТУДЕНТСКА
SECTION 4: STUDENT‘S
 
Гуркова К.
АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Gurkova K.
ASPECTS OF A SUSTAINABLE TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
Прегьов А., Спасова Н., Чилева П.
EЛЕМЕНТИ НА ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ ПРИ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Pregyov A., Spasova N., Chileva P.
ЕLEMENTS OF LANDSCAPE PLANNING IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE WITHIN THE BOUNDARIES OF URBANIZED TERRITORIES
Угорелска И., Генадиев М., Симинкович Н.
СПЕЦИФИКИ НА ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЗОНИТЕ НА
НЕУРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Ugorelska I., Genadiev M., Siminkovitch N.
SPECIFICS OF LANDSCAPE PLANNING WITH APPLICATION IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
IN THE ZONES OF NON-URBANIZED TERRITORIES
Танушева Д.
BIM И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, СЪЗДАВАНИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
Tanusheva D.
BIM AND GEODESIC PRODUCTS CREATED WITH MODERN UNMANNED AERIAL VEHICLE
Данков Й., Хрисчев Л.
КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Dankov Yo., Hrischev
COLLECTIVE EQUIPMENT FOR HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION