VI МНК DCB'2010

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради
и съоръжения и приложение на Еврокодовете“

9-11 септември 2010 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
and Application of Eurocodes
(Science and Practice)

9-11 September 2010, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Съюз на градежните инженери – Р. Македония
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Bulgarian Building and Construction Chamber
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Macedonian Association of Structural Engineers

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2010 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2010
ISBN: 978-954-32231-0-7

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Приложение на Еврокодовете/
Section 1: Application of Eurocodes

Section 1

Секция 2: Постижения в конструктивното проектиране и строителството. Сеизмична механика и сеизмично инженерство/
Section 2: Advances in Structural Design and Construction. Seismic Mechanics and Seismic Engineering
Section 2
Секция 3: Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите/
Secsion 3: Theoretical and Experimental Researches of Structures
Section 3

Секция 4: Реконструкция и усилване на строителни конструкции и съоръжения. Хидротехнически съоръжения. Нови материали, изолации и изделия в строителството. Инсталации в сгради и съоръжения. Технология и организация на строителството. Законодателство и нормативна база/
Section 4: Reconstruction and Retrofit of Structures. Hydrotechnical Facilities. New Materials, Isolations and Products for Building. Structural Installations. Technology and Management of the Construction Work. Legislation and Normative Issues.

Section 4
 Индекс на авторите/ Author‘s Index Index