XI МНК DCB'2020 ISSN 2683-071X (onlinе)

ХI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)

ХI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CIVIL ENGINEERING DESIGN AND CONSTRUCTION (THEORY AND PRACTICE FOR A SUSTAINABLE FUTURE)

СБОРНИК С ДОКЛАДИ / PROCEEDINGS
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF CIVIL ENGINEERING
София / Sofia, 2020
ISSN 2683-071X (online)

изтегли / download

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / PLENARY LECTURES

Иди Р., Проктор Дж., Иванов Я.
ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВИРТУАЛНОТО МОДЕЛИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕТО НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Eadie R., Proctor Jo., Ivanov Ya.
APPLICATIONS FOR VIRTUAL AND REALITY MODELLING FOR CONSTRUCTION

 

 

 

 

 

изтегли / download

Иванов Я., Янакиева А.
СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОТО УПРАВЛЕНИЕ  НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
Ivanov Ya., Yanakieva A.
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

 

 

 

 

изтегли / download

Георгиев А., Димов Д., Велинов К.
КОНСТРУКЦИИТЕ НА ПАМЕТНИК БУЗЛУДЖА – ОСОБЕНОСТИ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Georgiev A., Dimov D., Velinov K.
BUZLUDZHA MONUMENT STRUCTURES – SPECIFICS AND CURRENT CONDITION

 

 

 

 

изтегли / download

СЕКЦИЯ 1:

НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА БАЗА В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО.

SECTION 1:

NEW BUILDING MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE FUTURE. LEGISLATION AND REGULATIONS IN CONSTRUCTION SECTOR. RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE-FIGHTING EQUIPMENT. CONSTRUCTION ORGANIZATION, ECONOMY AND MANAGEMENT. DIGITALIZATION IN CONSTRUCTION.

Бакларова Н.
ИЗСЛЕДВАНЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ОБЕКТИ В ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Baklarova N.
RESEARCH OF COEFFICIENTS OF DIMENSIONAL CHANGE OF GEOMETRIC OBJECTS IN 
PERSPECTIVE IMAGES

 

 

 

изтегли / download

Дочев И.
МОДЕЛ НА ДИСКРЕТИЗИРАНА ВИСОЧИННА КАРТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Dochev I.
MODEL OF DISCRETIZED MAP OF TARGOVISHTE MUNICIPALIT

 

 

изтегли / download

Френкева-Белчева В.
АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ПОЖАРИ В ПТИЦЕФЕРМИ
Frenkeva-Belcheva V.
ANALYSIS OF THE RISK OF FIRE IN A POULTRY FARM

 

изтегли / download

Георгиев Г.
СЪСТОЯНИЕ НА МНОГОЕТАЖНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ – ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА «ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ
Georgiev G.
THE STATUS OF HIGH-RISE APARTMENT HOUSING IN BULGARIA – A REASON FOR AND A SOLUTION TO ENERGY POVERTY

 

 

 

изтегли / download

Георгиева Г.
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН
Georgieva G.
FIRE SAFETY OF BUILDINGS WITH HEAT INSULATING MATERIALS FROM THE BLACK SEA BASIN

 

 

 

изтегли / download

Лазова О., Георгиев Д.
АНАЛИЗ НА ЦЕНАТА ЗА КОФРАЖНИ РАБОТИ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 CM ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2020 ГОДИНА
Lazova O., Georgiev D.
ANALYSIS OF THE PRICE FOR FORMWORK WORKS FOR REINFORCED CONCRETE SLABS WITH A THICKNESS OF MORE THAN 15 CM, IN THE PERIOD 2012 – 2020 YEAR

 

 

 

изтегли / download

Милев Я.
ПОСТРОЯВАНЕ НА МОНЖОВА ПРОЕКЦИЯ ПО ДАДЕН ПЕРСПЕКТИВЕН ОБРАЗ
Milev Ya.
CONSTRUCTION OF MONGE PROJECTION FROM GIVEN PERSPECTIVE IMAGE

 

 

изтегли / download

Найденов В., Ростовски И., Миронова М.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛОЖИМОСТТА НА РАЗЛИЧНИ СИЛНО ВОДОРЕДУЦИРАЩИ ХИМИЧНИ ДОБАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ СМЕСИ ЗА ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ТЪНКИ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ И ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ ЧАСТ 1: ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ
Naidenov V., Rostovsky I., Mironova M.
COMPLEX ASSESSMENT OF THE APPLICABILITY OF VARIOUS HIGH WATER-REDUCING CHEMICAL ADMIXTURES FOR FIBER-REINFORCED FLOORINGS AND THIN REPAIR OVERLAYS PART 1: LABORATORY TESTS

 

 

 

 

 

 

изтегли / download

Найденов В., Миронова М.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛОЖИМОСТТА НА РАЗЛИЧНИ СИЛНО ВОДОРЕДУЦИРАЩИ ХИМИЧНИ ДОБАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ СМЕСИ ЗА ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ТЪНКИ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ И ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ
ЧАСТ 2: ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗПИТАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ
Naidenov V., Mironova M.
COMPLEX ASSESSMENT OF THE APPLICABILITY OF VARIOUS HIGH RANGE WATER-REDUCING CHEMICAL ADMIXTURES FOR FIBER-REINFORCED FLOORINGS AND THIN REPAIR OVERLAYS PART 2: TECHNOLOGICAL SITE TESTSING

 

 

 

 

 

 

изтегли / download

Паничаров Г., Георгиева А.
МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МРЕЖИ
Panicharov G., Georgieva A.
MODEL OF WATER PRESSURE MONITORING SYSTEM IN WATER SUPPLY AND FIREWORKS

 

 

 

изтегли / download

Попиванов Хр., Иванов Г., Станков В.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ ПРИ РАБОТА СЪС СКЕЛЕТА
Popivanov Hr., Ivanov G., Stankov V.
PROVIDING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY WHEN WORKING WITH SCAFFOLDS

 

 

изтегли / download

 

Работова Ю., Радлов К., Хрисчев Л., Кънчева Я.
ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК ОТ РАБОТАТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ
Rabotova Ju., Radlov K., Hrischev L., Kancheva Ya.
APPROACH TO DETERMINE THE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT OF THE WORK OF CONSTRUCTION MACHINERY

 

 

 

изтегли / download

 

Ростовски И.
ОБЗОР И АНАЛИЗ НА Някои СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА БЕТОНА
Rostovsky I.
REVIEW AND ANALYSIS OF SOME RECENT METHODS OF CONCRETE MIX DESIGN

 

 

 

изтегли / download

 

Ростовски И.
ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА БЕТОНА В БЪЛГАРИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Rostovsky I.
CONCRETE MIX DESIGN IN BULGARIQ – THEORY AND PRACTICE

 

 

 

изтегли / download

 

Велинова О., Вълков Д.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО
Velinova O., Valkov D.
STUDY OF GENERAL CHARACTERISTICS OF DRY CONSTRUCTION SYSTEMS

 

 

 

изтегли / download

 

Жекова Цв.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) В ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
Zhekova Tsv.
APPLICATION OF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) IN ECONOMIC ANAL

 

 

 

изтегли / download

СЕКЦИЯ 2:

ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СЕИЗМИЧНА МЕХАНИКА И СЕИЗМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО.

SECTION 2:

ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE.

    

Димитров Й., Михалева Д.
МОДЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ
Dimitrov Yo., Mihaleva D.
MODELS FOR THE ANALYSIS OF THE DIAPHRAGM BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE PLATES

 

 

изтегли / download

Георгиев Цв., Кутева-Генчева М., Райчева Л.
ПРЕГЛЕД НА СВЕТОВНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И РЕГИОНАЛЕН ОПИТ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВРЕДИ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Georgiev Tzv., Kuteva-Gencheva M., Raycheva L.
OVERVIEW OF WORLD, EUROPEAN, AND REGIONAL APPROACHES FOR POST-EARTHQUAKE DAMAGE ASSESSMENT OF BUILDINGS

 

 

 

изтегли / download

Илиев А., Стефанов Д., Димитров Д.
СЕИЗМИЧНА УЯЗВИМОСТ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ
Iliev A., Stefanov D., Dimitrov D.
SEISMIC VULNERABILITY OF CONCRETE BRIDGES

 

изтегли / download

Милков Вл.
ВЛИЯНИЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА АНКЕРНАТА ПЛОЧА ВЪРХУ УСИЛИЯТА В АНКЕРНИТЕ БОЛТОВЕ
Milkov Vl.
EFFECT OF ANCHOR PLATE THICKNESS ON THE RESULTING AXIAL FORCES IN ANCHOR BOLTS

 

 

изтегли / download

Паскалева И.
МАКСИМАЛНИ СКОРОСТИ И ПОВЪРХНОСТНИ ДЕФОРМАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЕРНИК
Paskaleva I.
PEAK VELOCITIES AND SURFACE STRAINS ASSOCIATED WITH STRONG EARTHQUAKES ON THE TERRITORY OF PERNIK

 

 

 

изтегли / download

Петров Пл.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - СЪВРЕМЕННИ ПРИМЕРИ
Petrov. Pl.
IMPLEMENTATION OF NATURAL, RECYCLED BUILDING MATERIALS - CONTEMPRORAY EXAMPLES

 

 

изтегли / download

Тоцев А., Русева М.
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СЛАБА ЗЕМНА ОСНОВА
Totsev A., Ruseva M.
Methods for determining the effect of ground improvement

 

 

изтегли / download

Лиолиос А., Панетсос П., Лиолиос К., Партов Д.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА МОНТЕ КАРЛО В ЧИСЛЕН МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОГРЕСИВНО РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТ.БЕТ. КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИ С ОБТЕГАЧИ, С ОТЧИТАНЕ НА ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НАТОВАРЕНИ С ВЕРОЯТНОСТНИ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ
Liolios A., Panetsos P., Liolios K., Partov D.
A MONTE CARLO BASED NUMERICAL APPROACH FOR PROGRESSIVE COLLAPSE OF EXISTING RC STRUCTURES STRENGTHENED BY TIES UNDER UNCERTAIN-BUT-BOUNDED INPUT PARAMETER

 

 

 

 

 

изтегли / download

СЕКЦИЯ 3:

АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТУНЕЛИ. ПЪТНО, ЖЕЛЕЗОПЪТНО И МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО.

SECTION 3:

ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF HYDRAULIC STRUCTURES AND TUNNELS. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE.

Христова Д.
МУЗЕИТЕ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Hristova D.
MUSEUMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

 

 

 

 

изтегли / download

Мазников А.
ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В АРХИТЕКТУРНА КОНСТРУКЦИЯ И АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ НА СКЛАДОВА СГРАДА
Maznikov A.
ARTIFICIAL LIGHTING SYSTEMS IN STORAGE BUILDING ARCHITECTURE

 

 

 

 

изтегли / download

Мазников А.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ
Maznikov A.
ARTIFICIAL LIGHTING SYSTEMS IN STORAGE BUILDING ARCHITECTURE

 

 

 

изтегли / download

Сариев М.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРСИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ В ПЛАНИНСКИ СЕЛИЩА НА РОДОПИТЕ
Sariev M.
POSSIBILITIES FOR CONVERSIONS OF AGRICULTURAL BUILDINGS IN MOUNTAIN SETTLEMENTS OF THE RHODOPE MOUNTAINS

 

 

 

 

изтегли / download

Сариев М.
ВЛИЯНИЕ НА ЛАНДШАФТА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛИЩНИТЕ СТРУКТУРИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ И РОЛЯТА МУ НА РЕСУРС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Sariev M.
THE INFLUENCE OF LANDSCAPE ON DEVELOPMENT OF THE SETTLEMENT STRUCTURES IN MOUNTAIN CONDITIONS AND ITS ROLE OF RESOURCE FOR AGRICULTURAL AND TOURIST ACTIVITIES

 

 

 

 

 

изтегли / download

Петрова A.
ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ЯХТЕНИ КОМПЛЕКСИ
Petrova A.
KEY FACTORS, FUNCTIONS AND REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF CONTEMPORARY YACHT COMPLEXES

 

 

изтегли / download

СТУДЕНТСКА СЕКЦИЯ

STUDENT‘S SECTION

Цветков Ст., Янчев Г.
РАЗРЕЗНИ УСИЛИЯ В СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКТИВНИ СТЕНИ С РАЗЛИЧНИ КОРАВИНИ – ЧАСТ ПЪРВА
Tsvetkov St., Yanchev G.
EFFORTS IN R.C. STRUCTURAL SHEAR WALL WITH DIFFERENT STIFFNESS – PART ONE

 

 

изтегли / download

Цветков Ст., Янчев Г.ъ
РАЗРЕЗНИ УСИЛИЯ В СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКТИВНИ СТЕНИ С РАЗЛИЧНИ КОРАВИНИ – ЧАСТ ВТОРА
Tsvetkov St., Yanchev G.
EFFORTS IN R.C. STRUCTURAL SHEAR WALL WITH DIFFERENT STIFFNESS – PART TWO

 

 

изтегли / download

Гайдаржинска М., Хрисчев Л., Трайкова М., Иванов Г.
АНАЛИЗ НА БЕЗГРЕДОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ИЗПЪЛНЯВАНИ С КОФРАЖИ С ПАДАЩИ ГЛАВИ ПРИ РАННО ДЕКОФРИРАНЕ
Haidarzhynska M., Hrischev L., Traykova M., Ivanov G.
THE ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE SLABS USING FORMWORK WITH DROPHEADS DURING EARLY STRIKIN

 

 

 

изтегли / download

Мартулкова Ст., Хрисчев Л., Трайкова М., Иванов Г.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ С ГРЕДОВИ ПЛОЧИ В ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Martulkova St., Hrischev L., Traykova M., Ivanov G.
STUDY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURE WITH BEAM SLABS IN TECHNOLOGICAL STAGES OF CONSTRUCTION

 

 

 

изтегли / download

Хрисчев Л., Ростовски И., Цонев И., Николов В.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕВАТА АНАЛОГИЯ НА БЕТОНА – ПИЛОТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Hrischev L., Rostovsky I., Conev I., Nikolov V.
LABORATORY TESTS FOR ESTABLISHING THE STRENGTH-MATURITY RELATIONSHIP OF THE CONCRETE – PIONEER STUDY IN BULGARIA

 

 

 

 

изтегли / download

Хрисчев Л., Гочева М., Абдулахад Е.
КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДЕТАЙЛИ НА ЕПЖС ПО СИСТЕМА БС-69-СФ.
ЧАСТ 1 – КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Hrischev L., Gocheva M., Abdulahad E.
STRUCTURAL ELEMENTS AND DETAILS OF LARGE-PANEL PREFABRICATED  BUILDINGS SYSTEM BS-69-SF. PART 1 - STRUCTURAL ELEMENTS

 

 

 

изтегли / download

Хрисчев Л., Гочева М., Абдулахад Е.
Конструктивни елементи и детайли на едропанелни жилищни сгради по система бс-69-сф.
част 2 – детайли
Hrischev L., Gocheva M., Abdulahad E.
STRUCTURAL ELEMENTS AND DETAILS OF LARGE-PANEL PREFABRICATED  BUILDINGS UNDER THE BS-69-SF SYSTEM.
PART 2 – DETAILS

 

 

 

изтегли / download

СЪОРГАНИЗАТОРИ
CO-ORGANIZERS                           

изтегли / download

ФИРМЕНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
COMPANY PRESENTATIONS

изтегли / download