I Младежка НК DCB'2021

I Youth Scientific Conference DCB'2021

I МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

I YOUTH SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

DESIGN AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND FACILITIES

 СБОРНИК С ДОКЛАДИ / PROCEEDINGS

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF CIVIL ENGINEERING

София / Sofia, 2021

ISSN 2738-7887 (online)

               изтегли/download 

СЕКЦИЯ 1:

НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВОБЪДЕЩЕ. УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО. УМНИ ГРАДОВЕ.

SECTION 1:

SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTION WORKS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. NEW MATERIALS AND TECHNOLOGY FOR THE BUILDING. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE-FIGHTING EQUIPMENT. DIGITALIZATION IN CONSTRUCTION. SMART CITIES AND BUILDINGS.

Бонкова Д., Цветкова Тр.
АКТУАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛЗИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕГРИРАНЕ НА СИМ В В СТРОИТЕЛИЯ БРАНИ В БЪЛГАРИЯ
Bonkova D., Tsvetkova Tr.
CURRENT OVERVIEW OF THE BENEFITS AND THE REQUISITENESS FOR IMPLEMENTATION
OF BIM IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN BULGARIA                                изтегли/download

Евлогиев Д.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ГИПС В БЪЛГАРИЯ
Evlogiev D.
OPPORTUNITIES FOR RECYCLING GYPSUM IN BULGARIA                               изтегли/download                         

Кънчева Я.
ТОКСИКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ОЦЕНЯВАНИ В
EPD И PEF СЕРТИФИКАТИ
Kancheva Ya.
TOXICOLOGICAL ASPECTS OF CONSTRUCTION MATERIALS TREATED IN
EPDs AND PEFs                                                                                                                     изтегли/download
 
Мерков Цв., Чакър А.
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОПОЖАРНИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ
Merkov Tsv., Chakar A.
SITUATION AND PROBLEMS OF THE FIRE BRANCH IN BULGARIA                       изтегли/download

Петков П.
КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОЕЖИ– УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА –ЗУТ – ЧАСТ 1
Petkov P.
CONTROL OVER CONTSTRUCTIONS ESTABLISHMENT OF VIOLATIONS UNDER THE SPATIAL DEVELOPMENT - PART 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           изтегли/download
Петков П.
КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОЕЖИ– УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА –ЗУТ – ЧАСТ 2
Petkov P.
CONTROL OVER CONTSTRUCTIONS ESTABLISHMENT OF VIOLATIONS UNDER THE SPATIAL DEVELOPMENT - PART 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         изтегли/download
Тодорова В., Хрисчев Л., Цветков Ст.
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАМАЛЕНИ СТОЙНОСТИ НА ЧАСТНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА СИГУРНОСТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ А НА БДС ЕN1992-1-1
Todorova V., Hrischev L., Cvetkov St.
TECHNICAL- ECONOMIC EFFECT  FROM THE USE OF REDUCED VALUES OF THE
COEFFICIENTS, ACCORDING TO ANNEX A OF BDS EN 1992-1-1                             изтегли/download

Йовчев А.
ДЪРВОТО-БЪДЕЩЕТО НА УСТОЙЧИВОТО СТРОИТЕЛСТВО
Yovchev A.
THE WOOD-THE FUTURE OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION                             изтегли/download

 
СЕКЦИЯ 2:

ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СЕИЗМИЧНА МЕХАНИКА И СЕИЗМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТУНЕЛИ. ПЪТНО, ЖЕЛЕЗОПЪТНО И МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО.

SECTION 2:

ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE.

 
Арнаудов Н.
МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА НА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ЕКСТРЕМНО-НИСКЦИКЛИЧНА УМОРА
Arnaudov N.
CUMULATIVE DAMAGE MODELS FOR ULTRA-LOW CYCLE FATIGUE LIFE PREDICTION
OF STEEL MEMBERS                                                                                                       изтегли/download

Бехрами Р., Ристик Й., Христовски В., Ристик Д.
БЛИЗО ДО РЕЗОНАНСА ИЗПИТВАНЕ С РАЗКЛАЩАЩА МАСА НА МАЩАБЕН МОДЕЛ
НА МОСТ С ИЗОЛАЦИЯ ОТ СФЕРИЧЕН СЕИЗМИЧНИ ЛАГЕРИ (DSRSB) И УСТРОЙСТВА
ЗА ДИСИПИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ (V-MG)
Behrami R., Ristic J., Hristovski V., Ristic D.
NEAR RESONANCE SHAKING TABLE TESTING ОF LARGE-SCALE BRIDGE MODEL
WITH DSRSB ISOLATION AND V-MG ENERGY DISSIPATION DEVICES              изтегли/download

Димитров Д.
НЕОБИЧАЕН ПОДХОД ЗА ПРОМЯНА НА ФУНДИРАНЕТО ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ
Dimitrov D.
AN UNUSUAL APPROACH TO CHANGING THE FOUNDATION AT RECONSTRUCTION OF
OVERPASS ROAD                                                                                                            изтегли/download

Коцев В., Кузманов Н.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ СТОМАНОБЕТОНА И СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА ПРИ ШЕСТНАДЕСЕТ ЕТАЖНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА
Kocev V., Kuzmanov N.
COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN REINFORCED CONCRETE AND STEEL-REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL SYSTEM AT A SIXTEEN FLOOR MULTIFUNCTIONAL BUILDING                                                                                                                                                                                                                  изтегли/download
 
Куков Б.
СЕИЗМИЧНО УСИЛВАНЕ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ С ВЛАГАНЕ НА BRB-ДИАГОНАЛИ
Kukov B.
SEISMIC RETROFIT OF STEEL FRAME INCORPORATING BRBs                           изтегли/download

Мисини Л., Ристик Й., Христовски В., Ристик Д.
ПОВЕДЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯ НА СГЛОБЯЕМИ ИНДУСТРИАЛНИ ЗАЛИ С ОБИКНОВЕНИ ВРЪЗКИ, ПОЛОЖЕНИ НА СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Misini L., Ristic J., Hristovski V., Ristic D.
BEHAVIOUR ОF STRUCTURE WITH COMMON CONNECTIONS ОF PREFABRICATED
INDUSTRIAL HALLS UNDER STRONG EARTHQUAKES                                       изтегли/download
 
Николов Р.
ОСНОВНИ ТИПОВЕ НЕИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНИ СГРАДИ – КОНСТРУКТИВНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Nikolov R.
MAIN TYPES OF NPN-ENGINEERED DESIGN BUILDINGS - CONSTRUCTIVE  CLASIFICATION
                                                                                                                                            изтегли/download

Стоянов Ал., Памуков Д., Могилска М.
ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ СГРАДИ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ,
С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
Stoyanov Al., Pamukov D., Mogilska M.
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS FOR SEISMIC IMPACTS, USING
SPECIALIZED SOFTWARE                                                                                            изтегли/download

Стойков С., Трайкова М.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТОМАНОБЕТОНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРОЕКТИРАНА ВЪВ 2 ВАРИАНТА
Stoykov S., Traykova M.
COMPARATIVE STUDY ОF A RC STRUCTURE ОF RESIDENTIAL BUILDING, DESIGNED
IN TWO VARIANTS                                                                                       изтегли/download
 
Тодоров Т.
ПАРАМЕТРИ НА СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЯЛО С ЕДНА
НЕПОДВИЖНА ТОЧКА
Todorov T.
STAND PARAMETERS FOR STUDYING THE BODY MOVEMENT WITH ONE
STATIONARY POINT                                                                                                     изтегли/download
 
Цветкова Тр., Кутева-Генчева М., Иванов Р.
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА И ПОЛЗАТА ОТ ЦИФРОВИ МОДЕЛИ НА СЕИЗМИЧНОТО
НАТОВАРВАНЕ ОТ РЕАЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СЕИЗМИЧНИ СЪБИТИЯ
Tsvetkova Tr., Kuteva-Gencheva M., Ivanov R.
FOR THE NEED AND BENEFIT OF DIGITAL MODELS OF SEISMIC LOAD FROM REAL SEISMIC EVENTS                                                                                                  

                                                                                                                                          изтегли/download

СЕКЦИЯ 3:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА.

SECTION 3:

ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND FACILITIES. ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND FACILITIES. RENOVATION OF BUILDINGS, FACILITIES AND MONUMENTS OF CULTURE.

Алескандрова М., Христова Н., Иванова Е.
ЕЛЕМЕНТИ НА ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩИ ОБЩА ФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА
Alexandrova M., Hristova N., Ivanova E.
ELEMENTS OF LANDSCAPE PLANNING AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE, CREATING
A COMMON FUNCTIONAL SYSTEM                                                                    изтегли/download

Ангелов А., Перфанов О.
ТЕРМОФОТОГРАМЕТРИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКОТО
СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Angelov A., Perfanov O.
THERMOPHOTOGRAPHY AS A TOOL FOR ANALYSING THE TECHNICAL CONDITION OF
BUILDINGS AND FACILITIES                                                                                  изтегли/download
 
Марианов И., Спасов Ст.
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Marianov I., Spasov St.
POSSIBLE APPLICATIONS OF LASER SCANNING IN CONSTRUCTION        изтегли/download

Пейкова П.
СГРАДНОТО ОБНОВЯВАНЕ Е ПЪТЯТ КЪМ ЗЕЛЕНО ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ
Peykova P.
BUILDING RENOVATION IS THE WAY TO A GREEN ENERGY FUTURE        изтегли/download

Спасов Ст., Марианов И.
ВАРИАНТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ ЗА

НУЖДИТЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Spasov St., Marianov I.
OPTIONS FOR IMPLEMENTATION OF LASER SCAN TECHNOLOGY FOR THE NEEDS

OF ROAD INFRASTRUCTURE                                                                                 изтегли/download


Роглегова Цв., Хрисчев Л.
ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 13670
Roglekova Tsv., Hrisvhev L.
ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 13670PLAN FOR THE CONTROLF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES, IN ACCORDANCE
WITH BDS EN 13670                                                                                                   изтегли/download

Митева Ст., Георгиева М., Рангелова Ф.
ОРГАНИЗАЦИОННИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЧЕРУПКИ, КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СГРАДИТЕ СЪС СТАТУТ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Miteva St., Georgieva M., Rangelova F.
ORGANIZATIONAL AND CONSTRUCTIONAL SOLUTIONS IN RESTORATION AND STRENGTHENING
OF REINFORCED CONCRETE SHELLS, AS AN ELEMENT OF BUILDINGS WITH CULTURAL HERIATEGE STATUS

                                                                                                                              изтегли/download

Митева Ст., Георгиева М., Рангелова Ф.
ОРГАНИЗАЦИОННИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ЗИДАНИ ЧЕРУПКИ, КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СГРАДИТЕ СЪС СТАТУТ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Miteva St., Georgieva M., Rangelova F.
ORGANIZATIONAL AND CONSTRUCTIONAL SOLUTIONS IN RESTORATION AND STRENGTHENING OF MASONRY SHELLS, AS AN ELEMENT OF BUILDINGS WITH                                                                                                                                                                                                                                                                      изтегли/download

Иванов Г., Радлов К.
МЕТОДИКА ЗА ОПТИМАЛЕН ИЗБОР НА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТ СТОМАНОБЕТОН
Ivanov G., Radlov K.
METHODOLOGY FOR OPTIMAL SELECTION OF HYDRALIC JACK FOR PETRESSED CONCRETE 
                                                                                                                   изтегли/download

Рангелов К.
ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
Rangelov K.
GATED RESIDENTIAL COMPLEXES                                                                         изтегли/download