Miro sUser

Miro sUser

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

Уеб сайт:: http://www.gavick.com

VIII МНК DCB'2014

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

11-13 септември 2014 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Science and Practice)

11-13 September 2014, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Фондация „Еврика”
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Bulgarian Building and Construction Chamber
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Foundation “Evrika”

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2014 г. Авангард Прима, София
Avangard Prima, Sofia, 2014
ISBN: 978-954-32231-0-7

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Нови материали и технологии в строителството. законодателство и нормативна база./
Section 1: New Materials and Technology for the Building. Legislation and Normative Issues.

Section 1 part1

Section 1 part2

Секция 2: Конструкции – теоретични и експериментални изследвания. Реконструкция и усилване. Фундиране./
Section 2: Constructions – Theoretical and Experimental Researches. Reconstruction and Retrofit. Foundations.

Section 2 part1

Section 2 part2
Секция 3: Архитектура на сгради и съоръжения. Сеизмична механика и инженерство. Хидротехнически съоръжения. Софтуер за проектиране./
Section 3: Buildings Architecture and Urban Planing. Seismic Mechanics and Seismic Engineering. Hydrotechnical Facilities. Construction Design Software.

Section 3 part1

Section 3 part2

Section 4: Student’s

Section 4
 Индекс на авторите/ Author‘s Index Index

 

VII МНК DCB'2012

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

13-15 септември 2012 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Science and Practice)

13-15 September 2012, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Съюз на градежните инженери – Р. Македония
Фондация „Еврика”
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Bulgarian Building and Construction Chamber
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Macedonian Association of Structural Engineers
Foundation “Evrika”

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2012 г. НТССБ, „БПС” ООД
NTSSB, BPS OOD, Sofia, 2012
ISSN: 1314-6955

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Нови материали и технологии в строителството. законодателство и нормативна база./
Section 1: New Materials and Technology for the Building. Legislation and Normative Issues.

Section 1 part1

Section 1 part2

Секция 2: Конструкции – теоретични и експериментални изследвания. Реконструкция и усилване. Фундиране./
Section 2: Constructions – Theoretical and Experimental Researches. Reconstruction and Retrofit. Foundations.

Section 2 part1

Section 2 part2

 

Секция 3: Сеизмична механика и инженерство. Хидротехнически съоръжения. Софтуер за проектиране. Приложение на Еврокодовете и Регламент ЕС № 305/2011/
Section 3: Seismic Mechanics and Seismic Engineering. Hydrotechnical Facilities. Construction Design Software. Application of Eurocodes and Regulation 305/2011

Section 3 part1

Section 3 part2

Section 4: Student’s

Section 4
 Индекс на авторите/ Author‘s Index Index

 

VI МНК DCB'2010

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради
и съоръжения и приложение на Еврокодовете“

9-11 септември 2010 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
and Application of Eurocodes
(Science and Practice)

9-11 September 2010, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Съюз на градежните инженери – Р. Македония
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Chamber of Engineers in the Investment Design
Bulgarian Building and Construction Chamber
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Macedonian Association of Structural Engineers

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2010 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2010
ISBN: 978-954-32231-0-7

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Приложение на Еврокодовете/
Section 1: Application of Eurocodes

Section 1

Секция 2: Постижения в конструктивното проектиране и строителството. Сеизмична механика и сеизмично инженерство/
Section 2: Advances in Structural Design and Construction. Seismic Mechanics and Seismic Engineering
Section 2
Секция 3: Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите/
Secsion 3: Theoretical and Experimental Researches of Structures
Section 3

Секция 4: Реконструкция и усилване на строителни конструкции и съоръжения. Хидротехнически съоръжения. Нови материали, изолации и изделия в строителството. Инсталации в сгради и съоръжения. Технология и организация на строителството. Законодателство и нормативна база/
Section 4: Reconstruction and Retrofit of Structures. Hydrotechnical Facilities. New Materials, Isolations and Products for Building. Structural Installations. Technology and Management of the Construction Work. Legislation and Normative Issues.

Section 4
 Индекс на авторите/ Author‘s Index Index

 

V МНК DCB'2008

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

12-14 септември 2008 г., Варна, България

 

International Conference
on Civil Engineering Design and Construction
(Science and Practice)

12-14 September 2008, Varna, Bulgaria

 Организатори: Organizers:
Научно-технически съюз по строителство в България
Федерация на научно-техническите съюзи
Камара на строителите в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Съюз на строителните конструктори в България
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
Съюз на градежните инженери – Р. Македония
Bulgarian Scientific and Technical Union of Civil Engineering
Federation of the Bulgarian Technical Unions
Bulgarian Construction Chamber
Chamber of Engineers in the Investment Design
Varna Free University “Chernorizets Hrabar”
Bulgarian Building and Construction Chamber
Macedonian Association of Structural Engineers

СБОРНИК С ДОКЛАДИ /PROCEEDINGS

София, 2008 г. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“
Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2008
ISBN: 978-954-XXXXX-X-X

Корица/Cover Cover
Предговор/Preface Front Matter
Съдържание/Contents Contents
Пленарни доклади/Plenary Lectures Section 0
Секция 1: Постижения в конструктивното проектиране и строителство/
Section 1: Advances in Structural Design and Constructions

Section 1

Секция 2: Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите/
Section 2: Theoretical and Experimental Researches of Structures
Section 2
Секция 3: Сеизмична механика и сеизмично инженерство/
Section 3: Seismic Mechanics and Seismic Engineering
Section 3

Секция 4: Реконструкция и усилване на строителни конструкции/
Section 4: Reconstruction and Retrofit of Structures

Section 4

Секция 5: Фундиране на сгради и съоръжения. Хидротехнически съоръжения /
Section 5: Foundations of Buildings and Structures. Hydrotechnical Facilities

Section 5

Секция 6: Нови материали, изолации и изделия в строителството. Инсталации в сгради и съоръжения/
Secsion 6: New Materials, Isolations and Products for Building. Structural Installations

Section 6

Секция 7: Технология и организация на строителството. Законодателство и нормативна база
Section 7: Technology and Management of the Construction Work. Legislation and Normative Issues

Section 7
Резюмета/Abstract Index

 

Абонамент чрез RSS