СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Всяка статия ще преминава проверка за плагиатство и ще се рецензира от независим рецензент. След положително рецензиране и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване към списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“.
Преди публикуване, издателство IOP Publishing ще преглежда доклади с помощта на софтуер за търсене на сходство. IOP запазва правото си да не допусне за публикуване всички доклади, които по мнение на IOP са неподходящи за публикуване и не отговарят на тематиката на списанието – приложно инженерство и материалознание.
Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Всяка статия се рецензира от независим рецензент от членовете на научните съвети (международен и национален). След положително рецензиране и одобрение статиите се разпределят и подреждат от редакторите на изданието.  Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание (ISSN 2603-4255 CD; ISSN 2683-071X online). Той ще се издаде на оптичен носител и онлайн.
Сборникът с доклади е вписан в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД.
Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. Организаторите на DCB‘2022 и редакторите на Сборника с доклади не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. НТССБ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.

  • Фактът, че сте заявили участие в конференцията DCB‘2022 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.