Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ) е най-старата творческо-професионална организация, която обединява инженери-строители от системата на висшето и средното образование, държавната администрация, строителните и проектантските организации, както и бъдещи инженери – магистри и докторанти.

Съюзът извършва многостранна обществена дейност в полза на своите членове и ги подпомага при реализирането им като специалисти, съдейства за повишаването на тяхната творческа и професионална квалификация.

НТССБ организира курсове, семинари, провежда национални и международни научни и научно-практически конференции. Тази дейност Съюзът осъществява в тясно сътрудничество с висшите и средни учебни заведения, камарите на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на архитектите и съответните комисии в Народното събрание и министерствата.

Така се осъществява връзката между науката, бизнеса и нормативната база в строителния бранш.