Съдържание / Contents / Proceedings
Секция 1 / Section 1
 СЕКЦИЯ 1: УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ,
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА. ПРОБЛЕМИ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО. УМНИ ГРАДОВЕ И СГРАДИ.
 SECSION 1:NEW MATERIALS AND TECHNOLOGY FOR THE BUILDING. LEGISLATION AND NORMATIVE ISSUES. RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE-FIGHTING EQUIPMENT. CONSTRUCTION ORGANIZATION, ECONOMY AND MANAGEMENT. DIGITALIZATION IN CONSTRUCTION. SMART CITIES BUILD.
 
Костадинова М., Ангелов Н., Захариева Р.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТОМАНЕНИ ОТПАДЪЦИ В СПЕЦИАЛНИ ДИСПЕРСНОАРМИРАНИ БЕТОНИ
Kostadinova M., Angelov N., Zaharieva R.
APPLICATION OF INDUSTRIAL STEEL WASTE IN SPECIAL DISPERSION (FIBER)-REINFORCED CONCRETE................................................................. 6

 
Динов Н., Захариева Р.
КОНОПОБЕТОНЪТ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ С НИСЪК ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК
Dinov N., Zaharieva R.
HEMPCRETE AS AN ALTERNATIVE INSULATION MATERIAL WITH A LOW ENVIRONMENTAL FOOTPRINT..................................................................... 16

Зортул С., Петров Пл.
ЕФЕКТ НА ГРАДСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЪРХУ ВЪЗПРИЯТИЕТО ЗА СИГУРНОСТ В ИСТАНБУЛ
Zortul S., Petrov Pl.
EFFECT OF THE URBAN TRANSFORMATION ON THE PERCEPTION OF SECURITY IN ISTANBUL, FIKIRTEPE SETTING............................................ 25

 
Стоянов Вл., Стоянов Ал., Стоянова В.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНИ ЛЕТЛИВИ ЗАМЪРСИТЕЛИ(BTEX И КАРБОНИЛИ) В УЧИЛИЩА В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Stoyanov Vl.,, Stoyanov Al., Stoyanova V.
DETERMINATION OF HAZARD VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (BTEX AND CARBONILS) IN SCHOOLS IN SOUTHERN BULGARIA...................... 29

 
Василев К.
БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МОНИТОРИНГА ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Vasilev K.
UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AS AN ELEMENT OF ROAD SAFETY MONITORING..................................................................................................... 39

 
Павлова И.
ЗНАЧЕНИЕ НА ПЪТНОТО ПОДДЪРЖАНЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
Pavlova I.
SIGNIFICANCE OF ROAD MAINTENANCE IN BULGARIA TO TRAFFIC SAFETY.................................................................................................................. 44


Топал Р., Рангелова Ф.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНИТЕ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ ПРИ ПЧП ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
Topal. R., Rangelova F.
IDENTIFYING CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR PPP PROJECTS IN BULGARIA........................................................................................................... 52

 
Тодорова М.
КЛАСИФИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ КАТО ВЪЗМОЖЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВ ПАСПОРТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Todorova M.
CLASSIFICATION SYSTEMS AS A POTENTIAL TOOL FOR CREATING A DIGITAL PASSPORT FOR BUILDINGS AND STRUCTURES............................ 61

 
Рангелов К.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОЕКТОВИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ПРИ РЕАЛИЗAЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
Rangelov K.
A RESEARCH ON THE EXTERNAL FACTORS AFFECTING THE WORK OF THE PROJECT MANAGER DURING THE EXECUTION OF THE CONSTRUCTION INVESTMENT PROCESS............................................................................................................................................................................. 71

 
Колев Вл.
ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ В СГРАДИТЕ
Kolev Vl.
INTEGRATING RAINWATER HARVESTING SYSTEMS INTO BUILDINGS.............................................................................................................................. 86

 
Иванова – Лозанова М.
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРОЦЕСА НА 3D СКАНИРАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ ПРОСТРАНСТВА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
Ivanova-Lozanova M.
OVERCOMING CHALLENGES OF 3D INDOOR SCANNING:APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE...................................................................... 94
Секция 2 / Section 2
СЕКЦИЯ2:ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО.ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. ПЪТНО,
ЖЕЛЕЗОПЪТНО И МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТУНЕЛИ.
SECTION2:ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE


Пенчев Д., Тодовичин Т.,
ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ
Penchev D., Todovichin T.
GEOMETRIC TOLERANCES IN EXECUTION OF INTERNAL PLASTERS............................................................................................................................ 103

 
Брайков Б.
ВАРИАНТНИ РЕШЕНИ ЗА КОФРИРАНЕ НА ВИСОКА СГРАДА С МОНОЛИТНА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ
Braykov B.
VARIANT SOLUTIONS FOR FORMWORK OF A TALL BUILDING WITH A MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE STRUCTURE................................ 114

 
Богданова Е.
ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОФРАЖНИ СИСТЕМИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА СОФИЯ ПРИ ВИСОКИ СГРАДИ 
Bogdanova E.
STUDIES ON THE USED FORMWORK SYSTEMS OT THE CENTRAL PART OF SOFIA FOR TALL BUILDING................................................................. 127

 
Иванов Г., Хрисчев Л., Ростовски И., Белчева Б.
ВЛИЯНИЕ НА КОНСИСТЕНЦИЯТА НА БЕТОННАТА СМЕС ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИЯ НАТИСК ВЪРХУ КОФРАЖИТЕ
Ivanov G., Hrischev L., Rostovsky I., Belcheva B.
STUDY ON THE INFLUENCE OF THE CONSISTENCY OF CONCRETE MIX FOR DETERMINATION OF HORIZONTAL FORMWORK PRESSURE...... 134

 
Георгиева М., Иванчев И.
СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СТОМАНОБЕТОННИ ЯДРА
Gueorguieva M., Ivanchev I.
REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A RESIDENTIAL BUILDING WITH REINFORCED CONCRETE CORES..................................................... 147

 
Юсуф Е., Керелезова И.
ПАРАМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОГЪВАЩ МОМЕНТ В НАПУКАНА СТОМАНОБЕТОННА ГРЕДА
Yusuf E., Kerelezova I.
PARAMETRIC STUDY OF THE BENDING MOMENT IN A CRACKED RC BEAM.................................................................................................................. 157


Симеонов М., Цветков Ст.
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С БАСЕЙНИ НА ПОКРИВА. ЧАСТ 1 – КОНСТРУКТИВНО-
ИКОНОМИЧЕСКА СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ГРЕДОВО И БЕЗГРЕДОВО РЕШЕНИЯ НА ЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ
Simeonov M., Tsvetkov St.
ADMINISTRATIVE BUILDING WITH ROOFTOP POOLS. PART 1 – CONSTRUCTIVE-ECONOMIC COMPARISON BETWEEN BEAM AND BEAM-LESS SOLUTIONS OF THE FLOOR PLATES.................................................................................................................................................................................... 165


Симеонов М., Цветков Ст.
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С БАСЕЙНИ НА ПОКРИВА.
ЧАСТ 2 – РЕЗУЛТАТИ ОТ ХИДРОСТАТИЧНОТО И ХИДРОДИНАМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЯ В ПОКРИВНИТЕ БАСЕЙНИ
Simeonov M., Tsvetkov St.
ADMINISTRATIVE BUILDING WITH ROOFTOP POOLS.
PART 2 - RESULTS OF THE HYDROSTATIC AND THE HYDRODYNAMIC IMPACTS IN THE ROOFTOP POOLS.............................................................. 177

 
Дилчев И., Цветков Ст.
КОНСТРУКЦИИ АРМИРАНИ С ПОЛИМЕРНА АРМИРОВКА (ПРЪТИ)
Dilchev I., Tsvetkov St.
CONCRETE STRUCTURES REINFORCED WITH FIBER-REINFORCED POLYMER BARS................................................................................................ 189

 
Янчев Г., Цветков Ст.
АДАПТИВЕН ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИЕТО НА ПОВДИГНАТ РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА В УСЛОВИЯТА НА СЛОЖНО АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНО ЗАДАНИE. ЧАСТ ПЪРВА
Yanchev G., Tsvetkov St.
ADAPTIVE APPROACH АТ THE SOLUTION OF A RAISED WATER TANK IN THE CONDITIONS OF A COMPLEX ARCHITECTURAL-CONSTRUCTION ASSIGNMENT. PART ONE....................................................................................................................................................................................................... 199

 
Янчев Г., Цветков Ст.
АДАПТИВЕН ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИЕТО НА ПОВДИГНАТ РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА В УСЛОВИЯТА НА СЛОЖНО АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНО ЗАДАНИЕ. ЧАСТ ВТОРА
Yanchev G., Tsvetkov St
ADAPTIVE APPROACH АТ THE SOLUTION OF A RAISED WATER TANK IN THE CONDITIONS OF A COMPLEX ARCHITECTURAL-CONSTRUCTION ASSIGNMENT. PART TWO....................................................................................................................................................................................................... 210


 
Добринова А., Петков А., Велева А., Ангелов Г., Георгиев Е.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ОЦЕНКА НА ГЕОЛОЖКИЯ РИСК ЗА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В РЕЗУЛТАТ НА ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА, БАЗИРАНИ НА АНАЛИЗ НА СВЛАЧИЩА В
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Dobrinova A., Petkov A., Veleva A., Angelov G., Georgiev E.
RECOMMENDATIONS FOR GEOLOGICAL RISK ASSESSMENT TO TRANSPORT INFRASTRUCTURE DUE TO CLIMATE CHANGE, BASED ON ANALYSIS OF LANDSLIDES IN THE SOFIA REGION……..................................................................................................................................................…221

 
Койчева А., Иванова Е.
ЗЕЛЕНИТЕ ШУМОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИОННО ТРАНСПОРТНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Koycheva A., Ivanova E.
GREEN NOISE PROTECTION WALLS AS PART OF THE COMMUNICATION AND TRANSPORT GREENING OF URBANIZATION AREAS.....................233

 
Цонев И., Хрисчев Л.
МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ETICS НА ВЕТРОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Conev I. Hrischev L.
METHODOLOGY FOR DESIGN AND PROVISION OF ETICS OF WIND ACTIONS.............................................................................................................. 247
Секция 3 / Section 3
СЕКЦИЯ 3:ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
ОБНОВЯВАННЕ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА.
SECSION 3:ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND FACILITIES. ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND FACILITIES. RENOVATION OF BUILDINGS, FACILITIES AND MONUMENTS OF CULTURE.
 
Милков Вл., Стоянов Д.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТОПЛИННИТЕ МОСТОВЕ НА СГРАДИТЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ
Milkov Vl., Stoyanov D.OPPORTUNITIES FOR REDUCING THERMAL BRIDGES OF BUILDINGS IN THE DESIGN AND INSTALLATION OF VENTILATED FACADES...................................................................................................................................................................................................................................258

 
Евлогиев М.
ЦИФРОВОТО СКУЛПТИРАНЕ КАТО ОСНОВЕН МЕТОД В ПРОЦЕСА НА АРХИТЕКТУРНОТО ГЕНЕРИРАНЕ НА ФОРМИ
Evlogiev M.
DIGITAL SCULPTING AS A PRIMARY METHOD IN THE ARCHITECTURAL FORM-GENERATING PROCESS.................................................................. 268

 
Данов Е., Костова Т.
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В АТРАКТИВНИ ГРАДСКИ ИМОТИ С ОГРАНИЧЕНА ПЛОЩ СЛЕДВАЙКИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОУП
Danov E., Kostova T.
DESIGNING RESIDENTIAL BUILDINGS IN COMPACT URBAN ESTATES ACCORDING TO THE UP................................................................................. 278


Христова-Димитрова К., Георгиева Сн.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СГЛОБЯЕМОТО СТРОИТЕЛСТВО В СТУДЕНТСКОТО ОБИТАВАНЕ. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРИНЦИПИ
Hristova-Dimitrova K., Feorgieva Sn.
APPLICATION OF PRE-FABRICATED STRUCTURES IN STUDENT’S RESIDENCES. KEYFUNCTIONAL AND SPATIAL PRINCIPLES........................... 288


Попова-Лазова М.
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОКРИВИ
Popova-Lazova M.
TRENDS IN DEVELOPMENT OF MODERN ROOFTOPS....................................................................................................................................................... 298

 
Брезаковска Б., Янчев Г.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ АДАПТАЦИЯТА И КОНСЕРВАЦИЯТА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПАМЕТНИК – КЪЩАТА НА ГЕН. КИРИЛ БОТЕВ
Brezakovska B., Yanchev G.
ARCHITECTURAL PLANNING AND CONSTRUCTION SOLUTIONS IN THE ADAPTATION AND CONSERVATION IF THE HISTORICAL MONUMENT – THE HOUSE OF GEN. KIRIL BOTEV....................................................................................................................................................................................... 306

 
Тепелиев В., Иванова Е.
ВИЗУАЛНО РЕНОВИРАНЕ НА СГРАДИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО С 2Д-ПРИНТИРАНИ ЗАЩИТНИ ПОКРИТИИЯ ВЪРХУ СИСТЕМА ОТ ФАСАДНИ СКЕЛЕТА
Tepeliev V., Ivanova E.
VISUAL RENOVATION OF HERITAGE BUILDINGS WITH 2D-PRINTED PROTECTIVE NETS ON A FACADE SCAFFOLDS............................................................................................................................................................................................................................. 316
 
Съдържание / Contents / Proceedings

Съдържание/Contents/Proceedings

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / PLENARY LECTURES
Секция 1 / Section 1
СЕКЦИЯ 1:
НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА БАЗА В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
SECTION 1:
NEW BUILDING MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE FUTURE. LEGISLATION AND REGULATIONS IN CONSTRUCTION SECTOR. RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE-FIGHTING EQUIPMENT. CONSTRUCTION ORGANIZATION, ECONOMY AND MANAGEMENT. DIGITALIZATION IN CONSTRUCTION.
 
Атанасова Г., Терзиев Ст., Павлова Г.
ИЗБОР НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПОЖАРИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ................................................................................. 18
Atanasova G., Terziev St., Pavlova G.
HOW TO CHOOSE THE MATEMATICAL MODEL TO PREDICT FIRES IN HEALTHCARE INSTITUTIONS


Георгиева А., Френкева-Белчева В.
ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ КАТО ФАКТОР ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД........................................................................................................................................................................................................................................... 28
Georgieva A.,Frenkeva-Belcheva
INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF DRINKING AND WASTEWATER IN POULTRY FARMS AS A FACTOR FOR SAFE WORKING CONDITIONS


Георгиева А., Цекова М.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПЪТИЩА ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ РАЙОНИ......................................................... 32
Georgieva A., Cekova M.
SAFETY REQUIREMENTS FOR ROAD CONSTRUCTION IN HIGH MOUNTAIN REGIONS


Кънчева Я., Захариева Р.
ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (ПХБ) В СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ................. 37
Kancheva Ya., Zaharieva R.
POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS) IN CONSTRUCTION MATERIALS – DISTRIBUTION AND RISKS FOR HUMAN HEALTH


Найденов В., Ростовски И., Миронова М.
ИНОВАТИВНИ ХИБРИДНО ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ЦИМЕНТ-СЪДЪРЖАЩИ КОМПОЗИТИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ............................... 47
ЧАСТ I: ПРИНЦИПИ НА ДИСПЕРСНОТО АРМИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
Naidenov V., Rostovsky I., Mironova M.
INNOVATIVE HYBRID FIBER-REINFORCED CEMENT-CONTAINING COMPOSITES FOR SPECIAL APPLICATIONS
PART 1: PRINCIPLES OF FIBER-REINFORCEMENT AND POSSIBILITIES FOR OPTIMIZATION


Найденов В., Ростовски И., Миронова М.
ИНОВАТИВНИ ХИБРИДНО ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ЦИМЕНТ-СЪДЪРЖАЩИ КОМПОЗИТИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ............................... 60
ЧАСТ 2: ИНОВАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Naidenov V., Rostovsky I., Mironova M.
INNOVATIVE HYBRID FIBER-REINFORCED CEMENT-CONTAINING COMPOSITES FOR SPECIAL APPLICATIONS
PART 2: INNOVATIVE PROSPECTS AND SPECIAL APPLICATION
S

Евлогиев Д., Захариева Р.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА............................................................................... 73
Evlogiev D., Zaharieva R.
OPPORTUNITIES FOR RECOVERY OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE FROM MINERAL WООL


Георгиев Д.
ОБЗОР НА НОМЕНКЛАТУРИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ.................................................................. 83
Georgiev D.
RESEARCH OF THE NOMENCLATURES FOR THE CONSTRUCTION OF LARGE-PANEL RESIDENTIAL BUILDINGS IN REPUBLIC OF BULGARIA


Македонска Р., Банишка Н., Хрисчев Л., Гургун А.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ............................................................................................ 93
Makedonska R., Banishka N., Hrischev L.,Gurgun A.
PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT IN BULGARIA


Топал Р., Рангелова Ф.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА LEAN В СТРОИТЕЛСТВОТО. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ....................................................................................................................... 101
Topal R., Rangelova F.
APPLICATION OF LEAN IN CONSTRUCTION. METHODS AND PRINCIPLES

Топал Р., Рангелова Ф.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА НОВ ВИСЯЩ МОСТ НАД ДАРДАНЕЛИТЕ ЧРЕЗ МОДЕЛА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО............... 109
Topal R., Rangelova F.
IMPLEMENTATION OF A PROJECT FOR NEW SUSPENSION BRIDGE OVER THE DARDANELLES THROUGH THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODEL


Ростовски И.
 СМЕСЕНИ ЦИМЕНТИ С ПОНИЖЕН ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦИМЕНТ В
БЪЛГАРИЯ................................................................................................................................................................................................................................ 118
Rostovsky I.
 COMPOSITE CEMENTS WITH REDUCED CARBON FOOTPRINT - CURRENT TRENDS IN CEMENT PRODUCTION IN BULGARIA


Първанов С., Хрисчев Л.
АВАРИИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ..................................................................................................................... 128
Parvanov S., Hrischev L.
ACCIDENTS DURING THE CONSTRUCTION. CONDITION AND PROBLEMS


Първанов С., Хрисчев Л.
НОВИ ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НA СТРОИТЕЛСТВОТО........................................................... 140
Parvanov S., Hrischev L.
NEW APPROACHES FOR IMPROVING EMERGENCY SAFETY DURING CONSTRUCTION

 
Рангелов К.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС............................................................................................................................................... 148
Rangelov K.
PROJECT MANAGEMENT - FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT DAY

 
Радлов К., Ринковa Е., Иванов Г.
ВЪРХУ ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ
ОБЕКТИ.................................................................................................................................................................................................................................... 158
Radlov K., Rinkova E., Ivanov G.
ABOUT OPTIMIZATION OF OPERATIONAL COSTS BY USING EARTH-MOVING MACHINERY AT CONSTRUCTION SITES

 
Радлов К., Ринкова Е.
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ТЕЖКИ ИНЦИДЕНТИ С РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ
ОБЕКТИ.................................................................................................................................................................................................................................... 168
Radlov K., Rinkova E.
ANALYSIS OF THE MAIN CAUSES OF SERIOUS ACCIDENTS WITH DIFFERENT TYPES OF CRANES AT CONSTRUCTION SITES
Секция 2 / Section 2
СЕКЦИЯ 2:
ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СЕИЗМИЧНА МЕХАНИКА И СЕИЗМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
SECTION 2:
ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE.

Димов Д.
ПРОФ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ: ЛИЧНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗЯВИ............................................................................................................................. 180
Dimov D.
PROF. ATANAS GEORGIEV: PERSONALITY AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

 
Николов В., Хрисчев Л.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ СЪГЛАСНО БДС EN 1992-4 ПРИ ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НОСИМОСПОСОБНОСТТА НА АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА КАТЕРЕЩИ КОФРАЖИ...................................................................................................... 191
Nikolov V., Hrischev L.
THEORETICAL STATEMENTS FOR CALCULATION OF THE BEARING CAPACITY OF ANCHOR DEVICES FOR CLIMBING FORMWORK IN ACCORDANCE WITH BDS EN 1992-4

 
Станков В.
ОРАЗМЕРЯВАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА СЛОЖЕН ВЪЗЕЛ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ...................... 208
Stankov V.
ANALYSIS AND DESIGN OF COMPLEX JOINT IN STEEL STRUCTURES USING FINITE ELEMENTS ANALYSIS

 
Бошнаков К., Кърджиев В.
ПРЕДЕФИНИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЛАСТИ С НЯКОЛКО НОРМИРАНИ СЕИЗМИЧНИ СПЕКТЪРА НА РЕАГИРАНE..... 217
Boshnakov К., Kardjiev V.
SEISMIC ACTION REDEFINITION FOR REGIONS WITH MULTIPLE CODE PRESCRIBED SEISMIC RESPONSE SPECTRA

 
Милков Вл.
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФАСАДНИ ОПОРИ ПРИ МОНТАЖ С ОТСТОЯНИЕ ОТ СТОМАНОБЕТОННАТА ОСНОВА.............................................. 223
Milkov Vl.
SOME SPECIFICS OF FACADE SUPPORTS, MOUNTED AT A DISTANCE FROM THE CONCRETE BASE
Секция 3 / Section 3
Секция 4 / Section 4
СЕКЦИЯ 4: СТУДЕНТСКА
SECTION 4: STUDENT‘S

Гуркова К.
АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА....................................................................................................................................... 254
Gurkova K.
ASPECTS OF A SUSTAINABLE TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

 
Прегьов А., Спасова Н., Чилева П.
EЛЕМЕНТИ НА ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ ПРИ ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ..............................................................................................................................................................................................................................263
Pregyov A., Spasova N., Chileva P.
ЕLEMENTS OF LANDSCAPE PLANNING IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE WITHIN THE BOUNDARIES OF URBANIZED TERRITORIES

 
Угорелска И., Генадиев М., Симинкович Н.
СПЕЦИФИКИ НА ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЗОНИТЕ НА
НЕУРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ..................................................................................................................................................................................... 278
Ugorelska I., Genadiev M., Siminkovitch N.
SPECIFICS OF LANDSCAPE PLANNING WITH APPLICATION IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE ZONES OF NON-URBANIZED TERRITORIES


Танушева Д.
BIM И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, СЪЗДАВАНИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ................................................................................... 293
Tanusheva D.
BIM AND GEODESIC PRODUCTS CREATED WITH MODERN UNMANNED AERIAL VEHICLE

 
Данков Й., Хрисчев Л.
КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Dankov Yo., Hrischev..............................................................................................................................................................................................................300
COLLECTIVE EQUIPMENT FOR HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION
IOP Conference Series: MSE - Volume 1276/2023
Съдържание / Contents / Proceedings

Съдържание/Contents/Proceedings

Секция 1 / Section 1
СЕКЦИЯ 1:
НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВОБЪДЕЩЕ. УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО. УМНИ ГРАДОВЕ.
SECTION 1:
SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTION WORKS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. New Materials and Technology for the Building. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE-FIGHTING EQUIPMENT. DIGITALIZATION IN CONSTRUCTION. SMART CITIES AND BUILDINGS.

Бонкова Д., Цветкова Тр.
АКТУАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЛЗИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕГРИРАНЕ НА СИМ В СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ..............................8
Bonkova D., Tsvetkova Tr.
CURRENT OVERVIEW OF THE BENEFITS AND THE REQUISITENESS FOR IMPLEMENTATION OF BIM IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN BULGARIA


Евлогиев Д.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ГИПС В БЪЛГАРИЯ.....................................................................................................................………………….18
Evlogiev D.
OPPORTUNITIES FOR RECYCLING GYPSUM IN BULGARIA

Кънчева Я.
ТОКСИКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ОЦЕНЯВАНИ В EPD И PEF СЕРТИФИКАТИ……………………......................…….27
Kancheva Ya.
TOXICOLOGICAL ASPECTS OF CONSTRUCTION MATERIALS TREATED IN EPDs AND PEFs

 
Мерков Цв., Чакър А.
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОПОЖАРНИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ...............................................................................................................…36
Merkov Tsv., Chakar A.
SITUATION AND PROBLEMS OF THE FIRE BRANCH IN BULGARIA

 
Петков П.
КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОЕЖИ - УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА –ЗУТ – ЧАСТ 1…..................42
Petkov P.
CONTROL OVER CONSTRUCTIONS - ESTABLISHMENT OF VIOLATIONS UNDER THE SPARIAL DEVELOPMENT ACT – PART 1

 
Петков П.
КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОЕЖИ - УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА –ЗУТ – ЧАСТ 2……….……...53
Petkov P.
CONTROL OVER CONSTRUCTIONS - ESTABLISHMENT OF VIOLATIONS UNDER THE SPARIAL DEVELOPMENT ACT – PART 2

 
Тодорова В., Хрисчев Л., Цветков Ст.
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАМАЛЕНИ СТОЙНОСТИ НА ЧАСТНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА СИГУРНОСТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ А НА БДС ЕN1992-1-1….......................................................................................……………….......……………………………..62
Todorova V., Hrischev L., Cvetkov St.
TECHNICAL- ECONOMIC EFFECT  FROM THE USE OF REDUCED VALUES OF THE
COEFFICIENTS, ACCORDING TO ANNEX A OF BDS EN 1992-1-1

 
Йовчев А.
ДЪРВОТО-БЪДЕЩЕТО НА УСТОЙЧИВОТО СТРОИТЕЛСТВО…...........................................................................................................………….....……….79
Yovchev A.
THE WOOD-THE FUTURE OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Секция 2 / Section 2
СЕКЦИЯ 2:
ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СЕИЗМИЧНА МЕХАНИКА И СЕИЗМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТУНЕЛИ. ПЪТНО, ЖЕЛЕЗОПЪТНО И МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО.
SECTION 2:
ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE.

Арнаудов Н.
МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА НА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИЕКСТРЕМНО-НИСКO ЦИКЛИЧНА УМОРА….......................87
Arnaudov N.
CUMULUTATIVE DAMAGE MODELS FOR ULTRA-LOW CYCLE FATIGUE LIFE PREDICTION OF STEEL MEMBERS

 
Бехрами Р., Ристик Й., Христовски В., Ристик Д.
БЛИЗО ДО РЕЗОНАНСА ИЗПИТВАНЕ С РАЗКЛАЩАЩА МАСА НА МАЩАБЕН МОДЕЛ НА МОСТ С ИЗОЛАЦИЯ ОТ СФЕРИЧЕН СЕИЗМИЧНИ ЛАГЕРИ (DSRSB) И УСТРОЙСТВА ЗА ДИСИПИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ (V-MG)……….........................................................................……....………………..97
Behrami R., Ristic J., Hristovski V., Ristic D.
NEAR RESONANCE SHAKING TABLE TESTING ОF LARGE-SCALE BRIDGE MODEL WITH DSRSB ISOLATION AND V-MG ENERGY DISSIPATION DEVICES

 
Димитров Д.
НЕОБИЧАЕН ПОДХОД ЗА ПРОМЯНА НА ФУНДИРАНЕТО ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ………….......…….…………………………….107
Dimitrov D.
AN UNUSUAL APPROACH TO CHANGING THE FOUNDATION AT RECONSTRUCTION OF OVERPASS ROAD

 
Коцев В., Кузманов Н.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ СТОМАНОБЕТОНА И СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКТИВНА СИСТЕМА ПРИ ШЕСТНАДЕСЕТ ЕТАЖНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА………………............................................................................................…………….............…………………115
Kocev V., Kuzmanov N.
COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN REINFORCED CONCRETE AND STEEL-REINFORCED CONCRETE STRUCTURAL SYSTEM AT A SIXTEEN FLOOR MULTIFUNCTIONAL BUILDING

 
Куков Б.
СЕИЗМИЧНО УСИЛВАНЕ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ С ВЛАГАНЕ НА BRB-ДИАГОНАЛИ..................................................................................................122
Kukov B.
SEISMIC RETROFIT OF STEEL FRAME INCORPORATING BRBs

 
Мисини Л., Ристик Й., Христовски В., Ристик Д.
ПОВЕДЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯ НА СГЛОБЯЕМИ ИНДУСТРИАЛНИ ЗАЛИ С ОБИКНОВЕНИ ВРЪЗКИ, ПОЛОЖЕНИ НА СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ………………………............................................................................................................…….………………………………………………130
Misini L., Ristic J., Hristovski V., Ristic D.
BEHAVIOUR ОF STRUCTURE WITH COMMON CONNECTIONS ОF PREFABRICATED INDUSTRIAL HALLS UNDER STRONG EARTHQUAKES

 
Николов Р.
ОСНОВНИ ТИПОВЕ НЕИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНИ СГРАДИ – КОНСТРУКТИВНА КЛАСИФИКАЦИЯ……………………………........……...………..140
Nikolov R.
main types of non-engineered design buildings – constructive classification

 
Стоянов Ал., Памуков Д., Могилска М.
ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ СГРАДИ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР..........……...147
Stoyanov Al., Pamukov D., Mogilska M.
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS FOR SEISMIC IMPACTS, USING
SPECIALIZED SOFTWARE

 
Стойков С., Трайкова М.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТОМАНОБЕТОНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПРОЕКТИРАНА ВЪВ 2 ВАРИАНТА……………....………164
Stoykov S., Traykova M.
COMPARATIVE STUDY ОF A RC STRUCTURE ОF RESIDENTIAL BUILDING, DESIGNED IN TWO VARIANTS

 
Тодоров Т.
ПАРАМЕТРИ НА СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЯЛО С ЕДНА НЕПОДВИЖНА ТОЧКА……......................…………………………...172
Todorov T.
STAND PARAMETERS FOR STUDYING THE BODY MOVEMENT WITH ONE STATIONARY POINT

 
Цветкова Тр., Кутева-Генчева М., Иванов Р.
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА И ПОЛЗАТА ОТ ЦИФРОВИ МОДЕЛИ НА СЕИЗМИЧНОТО НАТОВАРВАНЕ ОТ РЕАЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СЕИЗМИЧНИ СЪБИТИЯ................................................................................................................................................................................................................……………178
Tsvetkova Tr., Kuteva-Gencheva M., Ivanov R.
FOR THE NEED AND BENEFIT OF DIGITAL MODELS OF SEISMIC LOAD FROM REAL SEISMIC EVENTS
Секция 3 / Section 3
СЕКЦИЯ 3:
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА.
SECTION 3:
ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND FACILITIES. ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND FACILITIES. RENOVATION OF BUILDINGS, FACILITIES AND MONUMENTS OF CULTURE.
 
Алескандрова М., Христова Н., Иванова Е.
ЕЛЕМЕНТИ НА ЛАНДШАФТНОТО ПЛАНИРАНЕ И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩИ ОБЩА ФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ...…187
Alexandrova M., Hristova N., Ivanova E.
ELEMENTS OF LANDSCAPE PLANNING AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE, CREATING A COMMON FUNCTIONAL SYSTEM

 
Ангелов А., Перфанов О.
ТЕРМОФОТОГРАМЕТРИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ....…..………….197
Angelov A., Perfanov O.
THERMOPHOTOGRAPHY AS A TOOL FOR ANALYSING THE TECHNICAL CONDITION OF BUILDINGS AND FACILITIES

Марианов И., Спасов Ст.
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО ........................................................................................................205
Marianov I., Spasov St.
POSSIBLE APPLICATIONS OF LASER SCANNING IN CONSTRUCTION

Пейкова П.
СГРАДНОТО ОБНОВЯВАНЕ Е ПЪТЯТ КЪМ ЗЕЛЕНО ЕНЕРГИЙНО БЪДЕЩЕ..................................................................................................................215
Peykova P.
BUILDING RENOVATION IS THE WAY TO A GREEN ENERGY FUTURE

 
Спасов Ст., Марианов И.
ВАРИАНТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА .........………..223
Spasov St., Marianov I.
OPTIONS FOR IMPLEMENTATION OF LASER SCAN TECHNOLOGY FOR THE NEEDS OF ROAD INFRASTRUCTURE
Съдържание / Contents / Proceedings

Съдържание/Contents/Proceedings

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / PLENARY LECTURES
Секция 1 / Section 1
СЕКЦИЯ 1:
НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА БАЗА В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
SECTION 1:
NEW BUILDING MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE FUTURE. LEGISLATION AND REGULATIONS IN CONSTRUCTION SECTOR. RISK MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LABOUR SAFETY TECHNIQUES AND FIRE-FIGHTING EQUIPMENT. CONSTRUCTION ORGANIZATION, ECONOMY AND MANAGEMENT. DIGITALIZATION IN CONSTRUCTION.

Бакларова Н.
ИЗСЛЕДВАНЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ОБЕКТИ В ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ/............32
Baklarova N.
RESEARCH OF COEFFICIENTS OF DIMENSIONAL CHANGE OF GEOMETRIC OBJECTS IN PERSPECTIVE IMAGES

 
Дочев И.
МОДЕЛ НА ДИСКРЕТИЗИРАНА ВИСОЧИННА КАРТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ......…………..........................……………………………………………40
Dochev I.
MODEL OF DISCRETIZED MAP OF TARGOVISHTE MUNICIPALIT

 
Френкева-Белчева В.
АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ПОЖАРИ В ПТИЦЕФЕРМИ....……............................................................................................................……………………………48
Frenkeva-Belcheva V.
ANALYSIS OF THE RISK OF FIRE IN A POULTRY FARM

 
Георгиев Г.
СЪСТОЯНИЕ НА МНОГОЕТАЖНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ – ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА «ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ..……54
Georgiev G.
THE STATUS OF HIGH-RISE APARTMENT HOUSING IN BULGARIA – A REASON FOR AND A SOLUTION TO ENERGY POVERTY

 
Георгиева Г.
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН.................………... …………..........62
Georgieva G.
FIRE SAFETY OF BUILDINGS WITH HEAT INSULATING MATERIALS FROM THE BLACK SEA BASIN

 
Лазова О., Георгиев Д.
АНАЛИЗ НА ЦЕНАТА ЗА КОФРАЖНИ РАБОТИ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 CM ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2020 ГОДИНА….68
Lazova O., Georgiev D.
ANALYSIS OF THE PRICE FOR FORMWORK WORKS FOR REINFORCED CONCRETE SLABS WITH A THICKNESS OF MORE THAN 15 CM, IN THE PERIOD 2012 – 2020 YEAR

 
Милев Я.
ПОСТРОЯВАНЕ НА МОНЖОВА ПРОЕКЦИЯ ПО ДАДЕН ПЕРСПЕКТИВЕН ОБРАЗ
............................................................................................................78
Milev Ya.
CONSTRUCTION OF MONGE PROJECTION FROM GIVEN PERSPECTIVE IMAGE
   
 
Найденов В., Ростовски И., Миронова М.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛОЖИМОСТТА НА РАЗЛИЧНИ СИЛНО ВОДОРЕДУЦИРАЩИ ХИМИЧНИ ДОБАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ СМЕСИ ЗА ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ТЪНКИ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ И
ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ ЧАСТ 1: ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ......................................................................................………….........86
Naidenov V., Rostovsky I., Mironova M.
COMPLEX ASSESSMENT OF THE APPLICABILITY OF VARIOUS HIGH WATER-REDUCING CHEMICAL ADMIXTURES FOR FIBER-REINFORCED FLOORINGS AND THIN REPAIR OVERLAYS PART 1: LABORATORY TESTS

 
Найденов В., Миронова М.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛОЖИМОСТТА НА РАЗЛИЧНИ СИЛНО ВОДОРЕДУЦИРАЩИ ХИМИЧНИ ДОБАВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ СМЕСИ ЗА ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ТЪНКИ РЕПАРАЦИОННИ СЛОЕВЕ И
ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ ЧАСТ 2: ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗПИТАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ.........................................………97
Naidenov V., Mironova M.
COMPLEX ASSESSMENT OF THE APPLICABILITY OF VARIOUS HIGH RANGE WATER-REDUCING CHEMICAL ADMIXTURES FOR FIBER-REINFORCED FLOORINGS AND THIN REPAIR OVERLAYS PART 2: TECHNOLOGICAL SITE TESTSING

 
Паничаров Г., Георгиева А.
МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МРЕЖИ…......……...104
Panicharov G., Georgieva A.
MODEL OF WATER PRESSURE MONITORING SYSTEM IN WATER SUPPLY AND FIREWORKS

 
Попиванов Хр., Иванов Г., Станков В.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ ПРИ РАБОТА СЪС СКЕЛЕТА….…............................................................................................................………………………...111
Popivanov Hr., Ivanov G., Stankov V.
PROVIDING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY WHEN WORKING WITH SCAFFOLDS

 
Работова Ю., Радлов К., Хрисчев Л., Кънчева Я.
ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК ОТ РАБОТАТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ..………………....……………………….118
Rabotova Ju., Radlov K., Hrischev L., Kancheva Ya.
APPROACH TO DETERMINE THE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT OF THE WORK OF CONSTRUCTION MACHINERY

 
Ростовски И.
ОБЗОР И АНАЛИЗ НА Някои СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА БЕТОНА……...........................................……………….127
Rostovsky I.
REVIEW AND ANALYSIS OF SOME RECENT METHODS OF CONCRETE MIX DESIGN

 
Ростовски И.
ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА БЕТОНА В БЪЛГАРИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА……………………………………..........………………………………..138
Rostovsky I.
CONCRETE MIX DESIGN IN BULGARIQ – THEORY AND PRACTICE

 
Велинова О., Вълков Д.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО…………………....…………………………...………………..148
Velinova O., Valkov D.
STUDY OF GENERAL CHARACTERISTICS OF DRY CONSTRUCTION SYSTEMS

Жекова Цв.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) В ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ…...........…………………………..153
Zhekova Tsv.
APPLICATION OF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
IN ECONOMIC ANALYSIS

Секция 2 / Section 2
СЕКЦИЯ 2:
ПОСТИЖЕНИЯ В КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО. ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОНСТРУКЦИИТЕ. ФУНДИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СЕИЗМИЧНА МЕХАНИКА И СЕИЗМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО. СОФТУЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
SECTION 2:
ADVANCES IN STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTIONS. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF STRUCTURES. FOUNDATIONS OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE. SEISMIC MECHANICS AND SEISMIC ENGINEERING. CONSTRUCTION DESIGN SOFTWARE.


Димитров Й., Михалева Д.
МОДЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИАФРАГМЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ……….......………………………......……………….161
Dimitrov Yo., Mihaleva D.
MODELS FOR THE ANALYSIS OF THE DIAPHRAGM BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE PLATES

 
Георгиев Цв., Кутева-Генчева М., Райчева Л.
 ПРЕГЛЕД НА СВЕТОВНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И РЕГИОНАЛЕН ОПИТ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВРЕДИ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ…...………….…………...171
Georgiev Tzv., Kuteva-Gencheva M., Raycheva L.
OVERVIEW OF WORLD, EUROPEAN, AND REGIONAL APPROACHES FOR POST-EARTHQUAKE DAMAGE ASSESSMENT OF BUILDINGS
 

Илиев А., Стефанов Д., Димитров Д.
СЕИЗМИЧНА УЯЗВИМОСТ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ...…............................................................................................................………………183
Iliev A., Stefanov D., Dimitrov D.
SEISMIC VULNERABILITY OF CONCRETE BRIDGES

 
Милков Вл.
ВЛИЯНИЕ НА ДЕБЕЛИНАТА НА АНКЕРНАТА ПЛОЧА ВЪРХУ УСИЛИЯТА В АНКЕРНИТЕ БОЛТОВЕ……........……………………………………………193
Milkov Vl.
EFFECT OF ANCHOR PLATE THICKNESS ON THE RESULTING AXIAL FORCES IN ANCHOR BOLTS

 
Паскалева И.
МАКСИМАЛНИ СКОРОСТИ И ПОВЪРХНОСТНИ ДЕФОРМАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГР. ПЕРНИК...............................................................................................................................................................................................................................200
Paskaleva I.
PEAK VELOCITIES AND SURFACE STRAINS ASSOCIATED WITH STRONG EARTHQUAKES ON THE TERRITORY OF PERNIK

 
Петров Пл.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - СЪВРЕМЕННИ ПРИМЕРИ…...............………………………………208
Petrov. Pl.
IMPLEMENTATION OF NATURAL, RECYCLED BUILDING MATERIALS - CONTEMPRORAY EXAMPLES

 
Тоцев А., Русева М.МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СЛАБА ЗЕМНА ОСНОВА
Totsev A., Ruseva M……..............................................................................................................……………………………………………………………………217
Methods for determining the effect of ground improvemen

 
Лиолиос А., Панетсос П., Лиолиос К., Партов Д.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА МОНТЕ КАРЛО В ЧИСЛЕН МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОГРЕСИВНО РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТ.БЕТ. КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИ С ОБТЕГАЧИ, С ОТЧИТАНЕ НА ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НАТОВАРЕНИ С ВЕРОЯТНОСТНИ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ……….......................................................................................................................................................................…….……………..225
Liolios A., Panetsos P., Liolios K., Partov D.
A MONTE CARLO BASED NUMERICAL APPROACH FOR PROGRESSIVE COLLAPSE OF EXISTING RC STRUCTURES STRENGTHENED BY TIES UNDER UNCERTAIN-BUT-BOUNDED INPUT PARAMETER
Секция 3 / Section 3
СЕКЦИЯ 3:
АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТУНЕЛИ. ПЪТНО, ЖЕЛЕЗОПЪТНО И МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО.
SECTION 3:
ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND FACILITIES. CONSTRUCTION OF HYDRAULIC STRUCTURES AND TUNNELS. CONSTRUCTION OF ROAD, RAIL AND METRO INFRASTRUCTURE.

Христова Д.
МУЗЕИТЕ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК.…...........................................................................................................………………233
Hristova D.
MUSEUMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

 
Мазников А.
ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В АРХИТЕКТУРНА КОНСТРУКЦИЯ И АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ НА СКЛАДОВА СГРАДА…...……………....…………243
Maznikov A.
ARTIFICIAL LIGHTING SYSTEMS IN STORAGE BUILDING ARCHITECTURE

 
Мазников А.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В СКЛАДОВИТЕ СГРАДИ…….........................................................................................…….253
Maznikov A.
ARTIFICIAL LIGHTING SYSTEMS IN STORAGE BUILDING ARCHITECTURE

Сариев М.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРСИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ В ПЛАНИНСКИ СЕЛИЩА НА РОДОПИТЕ……..…………………………………264
Sariev M.
POSSIBILITIES FOR CONVERSIONS OF AGRICULTURAL BUILDINGS IN MOUNTAIN SETTLEMENTS OF THE RHODOPE MOUNTAINS

 
Сариев М.
ВЛИЯНИЕ НА ЛАНДШАФТА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛИЩНИТЕ СТРУКТУРИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ И РОЛЯТА МУ НА РЕСУРС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ………………………………..............................................................................................…………274
Sariev M.
THE INFLUENCE OF LANDSCAPE ON DEVELOPMENT OF THE SETTLEMENT STRUCTURES IN MOUNTAIN CONDITIONS AND ITS ROLE OF RESOURCE FOR AGRICULTURAL AND TOURIST ACTIVITIES

 
Петрова A.
ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ЯХТЕНИ КОМПЛЕКСИ….........................………………284
Petrova A.
KEY FACTORS, FUNCTIONS AND REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF CONTEMPORARY YACHT COMPLEXES
Секция 4 / Section 4

СЕКЦИЯ 4:   СТУДЕНТСКА


SECTION 4:    STUDENT‘S


Цветков Ст., Янчев Г.
РАЗРЕЗНИ УСИЛИЯ В СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКТИВНИ СТЕНИ С РАЗЛИЧНИ КОРАВИНИ – ЧАСТ ПЪРВА...…………………....………….....292
Tsvetkov St., Yanchev G.
EFFORTS IN R.C. STRUCTURAL SHEAR WALL WITH DIFFERENT STIFFNESS – PART ONE


Цветков Ст., Янчев Г.
РАЗРЕЗНИ УСИЛИЯ В СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКТИВНИ СТЕНИ С РАЗЛИЧНИ КОРАВИНИ – ЧАСТ ВТОРА…………………...…………………301
Tsvetkov St., Yanchev G.
EFFORTS IN R.C. STRUCTURAL SHEAR WALL WITH DIFFERENT STIFFNESS – PART TWO

 
Гайдаржинска М., Хрисчев Л., Трайкова М., Иванов Г.
АНАЛИЗ НА БЕЗГРЕДОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ИЗПЪЛНЯВАНИ С КОФРАЖИ С ПАДАЩИ ГЛАВИ ПРИ РАННО ДЕКОФРИРАНЕ.………..312
Haidarzhynska M., Hrischev L., Traykova M., Ivanov G.
THE ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE SLABS USING FORMWORK WITH DROPHEADS DURING EARLY STRIKIN

 
Мартулкова Ст., Хрисчев Л., Трайкова М., Иванов Г.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ С ГРЕДОВИ ПЛОЧИ В ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ..……………………325
Martulkova St., Hrischev L., Traykova M., Ivanov G.
STUDY OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURE WITH BEAM SLABS IN TECHNOLOGICAL STAGES OF CONSTRUCTION

 
Хрисчев Л., Ростовски И., Цонев И., Николов В.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕВАТА АНАЛОГИЯ НА БЕТОНА – ПИЛОТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ….....….............................................................................................................................................................................................................……338
Hrischev L., Rostovsky I., Conev I., Nikolov V.
LABORATORY TESTS FOR ESTABLISHING THE STRENGTH-MATURITY
RELATIONSHIP OF THE CONCRETE – PIONEER STUDY IN BULGARIA

 
Хрисчев Л., Гочева М., Абдулахад Е.
КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДЕТАЙЛИ НА ЕПЖС ПО СИСТЕМА БС-69-СФ. ЧАСТ 1 – КОНСТРУКТИВНИ EЛЕМЕНТИ……….…..………………350
Hrischev L., Gocheva M., Abdulahad E.
STRUCTURAL ELEMENTS AND DETAILS OF LARGE-PANEL PREFABRICATED  BUILDINGS SYSTEM BS-69-SF. PART 1 - STRUCTURAL ELEMENTS

 
Хрисчев Л., Гочева М., Абдулахад Е.
конструктивни елементи и детайли на едропанелни жилищни сгради по система бс-69-сф част 2 – детайли. ……….......……...........…………………366
Hrischev L., Gocheva M., Abdulahad E.
STRUCTURAL ELEMENTS AND DETAILS OF LARGE-PANEL PREFABRICATED  BUILDINGS UNDER THE BS-69-SF SYSTEM.
PART 2 – DETAILS

IOP Conference Series: MSE - Volume 951/2020