3

"Стройте за векове, не само за пари, но и за чест и слава на майстора!"

РЪКОВОДСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ - Лъчезар Христчев

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ - акад. Ячко Павлов Иванов

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ - Саркис Татеос Гарабедян

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - Светулка Нейкова Русева

• Да обединява своите членове и да съдейства за тяхната професионална и творческа изява. • Да извършва дейности, водещи до строителство, проектирано и технологично обезпечено в съответствие с основните изисквания към строежите и другите указания, залегнали в Регламент 305/2011 г на Съвета на Европа и свързаните с него стандарти. • Да съдейства за ефективното прилагане на хармонизираното европейско строително законодателство и стандарти, в съответствие с ангажиментите на България като член на Европейския съюз /ЕС/ и възможностите за свободното движение на хора, услуги, капитали и стоки, вкл. строителни продукти. • Да укрепва и разширява международните си контакти и да развива взаимоизгодно сътрудничество със сродни организации в чужбина.

Да провежда научно-технически и практически конференции, симпозиуми, обсъждания, изложби, обмяна на опит и др. форуми с регионално, национално и международно значение. • Да съдейства за участие на съюзните членове в международни конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и др. подобни прояви. • Да съдейства за развитието на конкурсното начало при решаването на актуални задачи в областта на строителното образование, проектиране и изпълнение чрез: 1. Чрез свои членове, висококвалифицирани специалисти, които го представляват, при покана за сформиране на комисии (журита) от други публични или частни организатори на конкурси 2. Да организира и подпомага участието на висококвалифицирани специалисти и колективи - членове на НТССБ в конкурси. • Да участва с висококвалифицирани специалисти и колективи- членове на НТССБ в организацията и провеждането на търгове в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и изделия. • Да извършва консултации, експертизи, оценки и становища в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и продукти чрез свои висококвалифицирани членове и вещи лица в съдопроизводството. • Да участва със свои представители в авторски колективи, експертни и технически съвети и работни групи при изработването, обсъждането и приемането на нормативни документи, проекти и технологии в строителството и при хармонизирането на строителната нормативна база с тази на страните от EC. • Да събира, класифицира и предоставя информация на индивидуалните и колективните членове на Съюза за постиженията на строителната наука и практика в областта на проектирането, технологиите в строителството и производството на строителни материали и продукти в страната и в чужбина. • Да събира и разпространява сред своите членове информация за нормативната и законовата база в чужбина в областта на: 1. Проучването, проектирането, изпълнението на строителството и в производството на строителни материали и изделия. 2. Дейността, функциите и структурата на сродни съюзи в чужбина. • Да повишава квалификацията на специалистите в областта на строителството, проектирането и производството на строителни материали и продукти чрез курсове, лекции, обсъждания по: 1. Законови и подзаконови нормативни актове; 2. Стандарти и норми - български, европейски и международни. З. Съвременни технологии за проектиране, строителство и производство на строителни материали и продукти с оглед дейността на строителните фирми в страната и в чужбина. 4. Технически контрол и надзор в проектирането и строителството. 5. Методите и практиките за обследване и техническа паспортизация на сгради и съоръжения с оглед съблюдаване изискванията на действащото законодателство. 6. Инвеститорският контрол в строителството. 7. Проблеми при техническата паспортизация, проектирането и реконструкцията на строежите които представляват недвижима културна ценност. • Да подпомага дейността на институции, свързани с подготовка и преподготовка на строителни специалисти за получаване на техническа компетентност /правоспособност/ за самостоятелна строителна дейност и за свободна практика. • Да провежда широкообхватна работа със студентите и младите специалисти за тяхното професионално израстване и утвърждаване.
• Да съдейства за участие на съюзните членове в международни конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и др. подобни прояви.
• Да съдейства за развитието на конкурсното начало при решаването на актуални задачи в областта на строителното образование, проектиране и изпълнение чрез:
1. Чрез свои членове, висококвалифицирани специалисти, които го представляват, при покана за сформиране на комисии (журита) от други публични или частни организатори на конкурси
2. Да организира и подпомага участието на висококвалифицирани специалисти и колективи - членове на НТССБ в конкурси.
• Да участва с висококвалифицирани специалисти и колективи- членове на НТССБ в организацията и провеждането на търгове в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и изделия.
• Да извършва консултации, експертизи, оценки и становища в областта на проектирането, строителството и производството на строителни материали и продукти чрез свои висококвалифицирани членове и вещи лица в съдопроизводството.
• Да участва със свои представители в авторски колективи, експертни и технически съвети и работни групи при изработването, обсъждането и приемането на нормативни документи, проекти и технологии в строителството и при хармонизирането на строителната нормативна база с тази на страните от EC.
• Да събира, класифицира и предоставя информация на индивидуалните и колективните членове на Съюза за постиженията на строителната наука и практика в областта на проектирането, технологиите в строителството и производството на строителни материали и продукти в страната и в чужбина.
• Да събира и разпространява сред своите членове информация за нормативната и законовата база в чужбина в областта на:
1. Проучването, проектирането, изпълнението на строителството и в производството на строителни материали и изделия.
2. Дейността, функциите и структурата на сродни съюзи в чужбина.
• Да повишава квалификацията на специалистите в областта на строителството, проектирането и производството на строителни материали и продукти чрез курсове, лекции, обсъждания по:
1. Законови и подзаконови нормативни актове;
2. Стандарти и норми - български, европейски и международни.
З. Съвременни технологии за проектиране, строителство и производство на строителни материали и продукти с оглед дейността на строителните фирми в страната и в чужбина.
4. Технически контрол и надзор в проектирането и строителството.
5. Методите и практиките за обследване и техническа паспортизация на сгради и съоръжения с оглед съблюдаване изискванията на действащото законодателство.
6. Инвеститорският контрол в строителството.
7. Проблеми при техническата паспортизация, проектирането и реконструкцията на строежите които представляват недвижима културна ценност.
• Да подпомага дейността на институции, свързани с подготовка и преподготовка на строителни специалисти за получаване на техническа компетентност /правоспособност/ за самостоятелна строителна дейност и за свободна практика.
• Да провежда широкообхватна работа със студентите и младите специалисти за тяхното професионално израстване и утвърждаване.

• Лъчезар Спасов Хрисчев - Председател • Ячко Павлов Иванов – Заместник председател • Саркис Татеос Гарабедян – Заместник председател • Светулка Нейкова Русева – Главен секретар • Анита Костадинова Хандрулева • Диана Данаилова Палагачева • Доротея Николаева Дончева • Ирен Георгиева Дабижева • Фантина Рангелова Рангелова • Чавдар Василев Колев

• Николай Янев - Председател • Ана Янакиева • Николай Николов

Screenshot 2024-02-13 130346-1
Screenshot 2024-02-13 130904
This is the default Tab content. Feel free to delete it.