ХII Mеждународна научна конференция

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
 Ви кани на
ХII Mеждународна научна конференция
„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ)
8 -10 септември 2022 г. гр. Варна, 

ВСУ „Черноризец Храбър”


конференцията ще се проведе присъствено и online (в зависимост от пандемичната обстановка)

Медиен партньор вестник „Строител” Официални езици български и английски

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
Постижения в конструктивното проектиране и строителството
Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
Сеизмична механика и сеизмично инженерство
Софтуер за проектиране в строителството
Фундиране на сгради и съоръжения
Пътно, железопътно и метростроителство
Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
Законодателство и нормативна база в областта на строителството
Организация, икономика и управление на строителството
Управление на риска, устойчиво развитие и устойчиво строителство
Проблеми на дигитализацията в строителството
Архитектура на сгради и съоръжения
ВАЖНИ ДАТИ
Изпращане на резюмета на докладите - 30 март 2022 г.
Потвърждение за прието резюме - 05 април 2022 г.
Изпращане на пълния текст на докладите - 01 юни 2022 г.
Рецензиране и одобрение на пълните текстове на докладите - 01 август 2022 г.
Такси за правоучастие на докладчици - 01 август 2022 г.
Такси за фирмите – 31 юли 2022 г.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрирането се осъществява чрез изпращане на попълнена регистрационна форма включваща и кратко резюме по имейл до ntssb_sf@abv.bg като прикачен файл.
Регистрационна форма можете да изтеглите ОТТУК
Такси за участие:
  Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Такса за участници от България и партньори на НТССБ:
Участие с 1 (един) доклад, който ще се публикува в „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“ – 350 лв.;
Участие с втори доклад, който ще се публикува в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering” – 250 лв.
Важно: Съгласно изискванията на издателство IOP, в списанието ще бъдат публикувани само доклади, с тематика в областта на приложното инженерство и материалознанието.
   Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Такси за участници от България  и партньори на НТССБ:
Участие с един доклад (самостоятелни или в съавторство) – 100 лв. заплатена до 01.08.2022 г., след 01.08.2020 г. – 120 лв.;
За всеки допълнителен доклад се заплаща по 80 лв.
Докторанти  – 80 лв.
Студенти (1 доклад) – 30 лв.
Таксата включва публикуване на докладите,  материали за конференцията,  достъп до всички зали на конференцията, кафе-паузи и официален коктейл.
Най-малко един от авторите на всеки доклад следва да присъства на конференцията.
Такси за фирми – по заявка ще получат оферта. На желаещите фирми ще бъде предоставена възможност за реклама в сборниците, лекционно време и изложбени площи за представяне на фирмени продукти, Сборник с доклади (на CD), кафе-паузи и официален коктейл.
 
Начин на плащане на таксата
В лева: Обединена българска банка, Клон Раковски
IBAN : BG10UBBS78201070057415  
BIC : UBBSBGSF              
Име : Научно-технически съюз по строителство в България
 
В евро: United Bulgarian Bank PLS
IBAN : BG37UBBS80021410844319
BIC : UBBSBGSF            
Name: Nauchno-tehnicheski Sayuz po stroitelstvo v Bulgaria
 
В таксата за участие не се включват нощувките в хотел
Най-удобни хотели, в близост до мястото на провеждане на конференцията (ВСУ „Черноризец Храбър”):
хотел „Детелина“: www.detelinahotel.com, (на 600 m от ВСУ)
хотел „Дантон“: http://danton.my.contact.bg, (на 250 m от ВСУ)
хотел „Кабакум“: www.hotelkabakum.com, (на 150 m от ВСУ)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Пълна информация за авторите е достъпна на следния адрес:
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/ 
Препоръчителен обем на докладите - 8 страници (не по-малко от 4 и не повече от 10 страници)
 Basic guidelines for preparing a paper (оформяне на доклад)
Guidelines for preparing reference lists (оформяне на списъка с използвани източници)
Microsoft Word templates
Важно: Съгласно изискванията на издателство IOP, в списанието ще бъдат публикувани само доклади, с тематика в областта на приложното инженерство и материалознанието.
Препоръчително е до 2 доклада на автор/съавтори.
Лиценз за публикуване
Авторите, които желаят докладите им да бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering могат да ги подадат само ако всички съавтори са съгласни с условията на лиценза. Приетите и одобрени доклади ще бъдат публикувани в
съответствие със следния Лиценз за публикуване: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/  
Докладите трябва да се изпратят на имейл: ntssb_sf@abv.bg  в два формата - doc/docx и .pdf
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията.
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.
Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите.
Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайд. Допуска се
цветово оформление на отделни обекти от доклада. Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете: Template_DCB2022_BG.doc (за доклад, написан на български език) и Template_DCB2022_EN.doc (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите чрез следните линкове:
·       доклад на български език - Template _DCB2022_BG.doc 
·       доклад на английски език - Template _DCB2022_EN.doc 
 
Докладите трябва да се изпратят на имейл: ntssb_sf@abv.bgв два формата - doc/docx и .pdf
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.
СБОРНИК С ДОКЛАДИ
Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Всяка статия ще преминава проверка за плагиатство и ще се рецензира от независим рецензент. След положително рецензиране и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване към списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“.
Преди публикуване, издателство IOP Publishing ще преглежда доклади с помощта на софтуер за търсене на сходство. IOP запазва правото си да не допусне за публикуване всички доклади, които по мнение на IOP са неподходящи за публикуване и не отговарят на тематиката на списанието – приложно инженерство и материалознание.
Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Всяка статия се рецензира от независим рецензент от членовете на научните съвети (международен и национален). След положително рецензиране и одобрение статиите се разпределят и подреждат от редакторите на изданието.  Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание (ISSN 2603-4255 CD; ISSN 2683-071X online). Той ще се издаде на оптичен носител и онлайн.
Сборникът с доклади е вписан в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД.
Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. Организаторите на DCB‘2022 и редакторите на Сборника с доклади не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. НТССБ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.
Фактът, че сте заявили участие в конференцията DCB‘2022 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.
НАУЧЕН КОМИТЕТ

Международен научен комитет

Председател:
акад. Ячко Иванов
 
Зам.- председатели:
проф. Властимир Радоянин – Сърбия
проф. Рао Сурампали – САЩ
 
Членове:
проф. Азарий Лапидус – Русия
проф. Александрс Корякинс – Латвия
проф. Анджей Гарбач – Полша
проф. Анна Недялкова – България
проф. Астериос Льолиос – Гърция
проф. Божидар Янев
проф. Виктор Христовски – Северна Македония
проф. Дамян Кашлакев – САЩ
проф. Иван Ваничек – Чешка Република
проф. Либерато Феррара – Италия
проф. Миндогас Даукшис – Литва
проф. Петър Христов - България
проф. Радомир Фолич – Сърбия
проф. Фарук Карадоган – Турция
проф. Хайнц Брандл – Австрия
проф. Юрай Кралик – Словакия
доц. Асил Гургун - Турция
доц. Ева Блажик-Борова – Полша
доц. Наби Ибадов - Полша
доц. Роберт Иди – Великобритания
доц. Росица Петкова-Слипец - България
инж. Илиян Терзиев – България

Национален научен комитет

Съпредседатели:
доц. Лъчезар Хрисчев
проф. Димитър Назърски
проф. Константин Казаков
 
Членове:
проф. Богомил Петров
проф. Дончо Партов
проф. Емил Бурназки
проф. Иван Марков
проф. Иванка Паскалева
проф. Ивелин Иванов
проф. Ивайло Копрев
проф. Красимир Ениманев
проф. Красимир Кръстанов
проф. Марина Трайкова
проф. Стоян Братоев
проф. Теодор Рошавелов
проф. Тодор Булев
проф. Фантина Рангелова
проф. Чавдар Колев
доц. Ана Янакиева
доц. Анита Хандрулева
доц. Венцеслав Стоянов
доц. Георги Линков
доц. Дария Михалева
доц. Емад Абдулахад
доц. Иван Павлов
доц. Йорданка Кандулкова
доц. Тони Венелинов
доц. Христина Заякова
инж. Антони Чипев
инж. Димитър Начев
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председатели:
доц. Лъчезар Хрисчев
доц. Венцеслав Стоянов
Секретар:
Светулка Русева
Членове:
гл. ас. Албена Апостолова
гл. ас. Илиана Стойнова
гл. ас. Николай Кузманов
гл. ас. Станислав Цветков
гл. ас. Стойна Костова
Офис на конференцията
България, София 1000,
ул. „Г. С. Раковски” №108, НТССБ
Тел.: +359 02 988 46 78,
www.ntssb.bg
Лице за контакти: инж. Светулка Русева, e-mail: ntssb_sf@abv.bg
СЪОРГАНИЗАТОРИ
ПРОГРАМА

ПРОГРАМА  - ИЗТЕГЛИ