II Младежка научна конференция с международно участие„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
 Ви кани на
 II Младежка научна конференция с международно участие
„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
 09 - 10 ноември 2023 г. в София,

Национален дом на науката и техниката (НДНТ)


Медиен партньор вестник „Строител”
Канят се за участие, докторанти, постдокторанти, млади учени, инженери, архитекти, студенти и ученици от професионалните гимназии.
Кандидатите трябва да имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.
При съавторство водещ трябва да бъде участникът на младежка възраст.
 Официални езици  -  български и английски


 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Устойчиво строителство и устойчиво развитие
Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
Енергийна ефективност на сгради и съоръжения
Постижения в конструктивното проектиране и изпълнението на строителството
Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
Сеизмична механика и сеизмично инженерство
Софтуер за проектиране в строителството
Фундиране на сгради и съоръжения
Пътно, железопътно и метростроителство
Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
Организация, икономика и управление на строителството
Безопасност на труда и противопожарна техника
Проблеми на дигитализацията в строителството. Умни градове и сгради
Архитектура на сгради и съоръжения
Обновяванне на сгради,съоръжения и паметници на културата
ВАЖНИ ДАТИ
Изпращане на регистрационна форма с резюмета – 20 септември
Потвърждение за прието резюме - 25 септември 2023 г.
Изпращане на пълния текст на докладите - 25 октомври 2023 г.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрирането се осъществява чрез изпращане на попълнена регистрационна форма с кратко резюме по имейл до ntssb_sf@abv.bg като прикачен файл.
Регистрационна форма можете да изтеглите ОТТУК
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите. Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайд. Допуска се
цветово оформление на отделни обекти от доклада. Докладите трябва да бъдат оформени в .pdf формат, съгласно изискванията посочени в:
Template_DCB2023_BG.doс – за доклад написан на български език изтегли
Template_DCB2023_EN.doс – за доклад написан на английски език изтегли
Формуляр за рецензия – изтегли
Докладите, заедно с изготвена рецензия от хабилитирано лице (с изключение на учениците), се изпращат на имейл: ntssb_sf@abv.bg
Заглавието на доклада трябва да е написан на български и английски език, резюмето на английски езеик, а пълния текст на език по желание на авторите. Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията (желателно е водещия). 
Устното докладване, информацията и текстовете, включени в презентацията (слайдовете), които се представят, може да бъдат на български или английски език.
СБОРНИК С ДОКЛАДИ
Всички доклади ще се публикуват в електронен сборник, който ще бъде оидаден за вписване Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД и ще бъде регистриран  в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп. Идентифицира се с международен издателски номер за периодично издание (ISSN 2738-7887 ) online и  оптичен носител CD (ISSN 2738-7879 ) Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. Организаторите на DCB‘2023 и редакторите на Сборника с доклади не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. НТССБ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.
Комисия от Научния комитет ще избере по един „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД“ от категориите: докторанти, млади учени, студенти, ученици. Отличените ще получат грамота и парична награда.
Сборникът с доклади ще бъде публикуван на сайта на НТССБ :www.ntssb.bg
Фактът, че сте заявили участие в конференцията DCB‘2023 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.
НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
акад. Ячко Иванов – България
Членове:
проф. Властимир Радонянин – Сърбия
проф. Ивелин Иванов – България
проф. Красимир Кръстанов – България
проф. Марина Трайкова – България
проф. Фантина Рангелова – България
проф. Чавдар Колев – България
проф. Рао Сурампали – САЩ
доц. Ана Янакиева – България
доц. Анита Хандрулева – България
доц. Гичка Кутова – България
доц. Дария Михалева – България
доц. Емад Абдулахад – България
доц. Емануела Манолова – България
доц. Росица Петкова - Слипец – България
доц. Роберт Иди – Великобритания
доц. Христина Заякова – България
доц. Юлия Илиева – България
инж. Доротея Дончева – България
инж. Петя Иванова – България
инж. Мариана Спасова – България
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председатели:
доц. Лъчезар Хрисчев
доц. Венцеслав Стоянов
Секретар:
Светулка Русева
Членове:
гл. ас. Албена Апостолова
гл. ас. Илиана Стойнова
гл. ас. Николай Кузманов
гл. ас. Станислав Цветков
гл. ас. Стойна Костова
Офис на конференцията
България, София 1000,
ул. „Г. С. Раковски” №108, НТССБ
Тел.: +359 02 988 46 78,
www.ntssb.bg
Лице за контакти: инж. Светулка Русева, e-mail: ntssb_sf@abv.bg
СЪОРГАНИЗАТОРИ
ПРОГРАМА