ХI Mеждународна научна конференция„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
Ви кани на
ХI Mеждународна научна конференция
„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ
10 -12 септември 2020 г, гр. Варна

ВСУ „Черноризец Храбър”


Медиен партньор вестник „Строител”

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
Постижения в конструктивното проектиране и строителството
Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
Сеизмична механика и сеизмично инженерство
Софтуер за проектиране в строителството
Фундиране на сгради и съоръжения
Пътно, железопътно и метростроителство
Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
Законодателство и нормативна база в областта на строителството
Управление на риска, устойчиво развитие и устойчиво строителство
Проблеми на дигитализацията в строителството
Архитектура на сгради и съоръжения
ВАЖНИ ДАТИ
Изпращане на резюмета на докладите - 30 март 2020 г.
Потвърждение за прието резюме - 01 април 2020 г.
Изпращане на пълния текст на докладите - 01 юни 2020 г.
Рецензиране и одобрение на пълните текстове на докладите - 01 август 2020 г.
Такси за правоучастие на докладчици - 01 юни 2020 г.
Такси за фирмите – 31 юли 2020 г.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрирането се осъществява чрез уведомяване с имейл до ntssb_sf@abv.bg, а всички документи като прикачен файл.
Регистрационна форма : Тук
Такси за участие
Опция 1: Публикуване в Сборник с доклади на XI Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
Такси за участници от България  и партньори на НТССБ:
Участие с до два доклада (самостоятелни, или в съавторство) – 100 лв., заплатена до 31.07.2020 г., след 31.07.2020 г. – 120 лв.
Докторанти (до два доклада) – 50 лв.
Студенти (1 доклад) – 30 лв.
Всеки допълнителен доклад – 30 лв.
Опция 2: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“
Такса за участници от България и партньори на НТССБ:
Участие с 1 (един) доклад, който ще се публикува в „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“ – 300 лв.
Участие с втори доклад, който ще се публикува в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering” – 200 лв.
Най-малко един от авторите на всеки доклад следва да присъства на конференцията.
Такси за фирми – по заявка ще получат оферта. На желаещите фирми ще бъде предоставена възможност за реклама в сборниците, лекционно време и изложбени площи за представяне на фирмени продукти, Сборник с резюмета и Сборник с доклади (на CD), кафе-паузи и официален коктейл.
Начин на плащане на таксата
В лева: Обединена българска банка, Клон Раковски
IBAN : BG10UBBS78201070057415  
BIC : UBBSBGSF              
Име : Научно-технически съюз по строителство в България
В евра: United Bulgarian Bank PLS
IBAN : BG37UBBS80021410844319
BIC : UBBSBGSF            
Name: Nauchno-tehnicheski Sayuz po stroitelstvo v Bulgaria
В документите за плащане уточнете за кого и какво плащате. Копие от платежното нареждане изпратете по факс (02 988 4678), или сканирано по е-mail: ntssb_sf@abv.bg
 
В таксата за участие не се включват нощувките в хотел.
Най-удобни хотели, в близост до мястото на провеждане на конференцията
 (ВСУ „Черноризец Храбър”):
хотел „Детелина“: www.detelinahotel.com, (на 600 m от ВСУ)
хотел „Дантон“: http://danton.my.contact.bg, (на 250 m от ВСУ)
хотел „Кабакум“: www.hotelkabakum.com, (на 150 m от ВСУ)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
Резюметата трябва да бъдат подготвени и изпратени като файлове с разширение .DOC и .PDF на имейл: ntssb_sf@abv.bg
 Резюмето се представя до 2000 знака на двата официални езици на Конференцията, оформени в 1 (една) страница, съгласно изискванията посочени във файловете: Template_Аbstract_DCB2020.doc (за резюме)
резюме -образец
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИ
Опция 1: Публикуване в Сборник с доклади на XI Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“
Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите. Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайд. Допуска се цветово оформление на отделни обекти от доклада. Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете: Template_DCB2020_BG.doc (за доклад, написан на български език) и Template_DCB2020_EN.doc (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите чрез следните линкове:
доклад, написан на български език - образец
доклад, написан на английски език - образец
Докладите трябва да се изпратят на имейл: ntssb_sf@abv.bg
 
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията.  
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.
 
За връзка с редакторите използвайте имейл :dcb2020.bg@gmail.com
 
Опция 2: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“
Пълна информация за авторите е достъпна на следния адрес: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/
Препоръчителен обем на докладите - 6 страници (не по-малко от 4 и не повече от 8 страници)
Указания за оформяне на доклад:Basic guidelines for preparing a paper
Указания за оформяне на списъка  с използвани литературни източници :
Guidelines for preparing reference lists
Microsoft Word template:
Microsoft Word templates
Лиценз за публикуване
Авторите, които желаят докладите им да бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering могат да ги подадат само ако всички съавтори са съгласни с условията на лиценза. Приетите и одобрени доклади ще бъдат публикувани в съответствие със следния Лиценз за публикуване:
http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/IOP_Proceedings_Licence
Докладите трябва да се изпратят на имейл: ntssb_sf@abv.bg
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията.  
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.
За връзка с редакторите използвайте имейл : :dcb2020.bg@gmail.com
СБОРНИК С ДОКЛАДИ
Сборникът с резюмета се идентифицира с международен издателски номер за книга (ISBN 1314-6955). Той ще се издаде на хартиен носител и на оптичен носител.
Докладите се публикуват в Сборник с доклади на XI Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ във вид на статии. Всяка статия се рецензира от независим рецензент от членовете на научните съвети (международен и национален). След положително рецензиране и одобрение статиите се разпределят и подреждат от редакторите на изданието.  Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание (ISSN 2603-4255 CD; ISSN 2683-071X online).
 съдържащ изданието в pdf-формат, с възможност за цветно разпечатване на статиите.
Сборникът с доклади е вписан в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД и ще бъде регистриран  в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп.
Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. Организаторите на DCB‘2020 и редакторите на Сборника с доклади не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. НТССБ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.
 
Фактът, че сте заявили участие в конференцията DCB‘2020 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.
НАУЧЕН КОМИТЕТ

Международен научен съвет
Председател:
акад. Ячко Иванов
Зам.- председатели:
проф. Властимир Радоянин – Сърбия
проф. Рао Сурампали – САЩ
Членове:
проф. Азарий Лапидус – Русия
проф. Анджей Гарбач – Полша
проф. Анна Недялкова – България
проф. Астериос Льолиос – Гърция
проф. Вероника Шендова – Северна Македония
проф. Гилиано Панза – Италия
проф. Дубравка Бьегович – Хърватия
проф. Иван Ваничек – Чешка Република
проф. Либерато Феррара – Италия
проф. Маринела Барбута – Румъния
проф. Петър Христов - България
проф. Радомир Фолич – Сърбия
проф. Рудигер Хьофер – Германия
проф. Фарук Карадоган – Турция
проф. Хайнц Брандл – Австрия
проф. Юрай Кралик – Словакия
проф. Ян Равингер – Словакия
доц. Асил Гургун - Турция
доц. Ева Блажик-Борова – Полша
доц. д-р инж. Милена Кичекова - България
доц. Роберт Иди – Великобритания
д-р инж. Иван Каралеев – България
д-р Наби Ибадов – Полша
инж. Блажко Димитров – Северна Македония
инж. Илиян Терзиев – България
 

Национален научен съвет
Съпредседатели:
проф. Димитър Назърски
проф. Константин Казаков
доц. Лъчезар Хрисчев
Членове:
проф. Богомил Петров
проф. Борянка Захариева-Георгиева
проф. Дончо Партов
проф. Иван Марков
проф. Иванка Паскалева
проф. Ивелин Иванов
проф. Красимир Ениманев
проф. Любен Тотев
проф. Марина Трайкова
проф. Румен Калчев
проф. Стоян Братоев
проф. Теодор Рошавелов
проф. Фантина Рангелова
доц. Ана Янакиева
доц. Анита Хандрулева
доц. Венцеслав Стоянов
доц. Венцислав Стоянов
доц. Иван Тодоров
доц. Георги Линков
доц. Дария Михалева
доц. Емад Абдулахад
доц. Чавдар Колев
инж. Антони Чипев
инж. Георги Кордов
инж. Димитър Начев
инж. Валентин Николов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председатели: доц. Лъчезар Хрисчев
                           доц. Венцеслав Стоянов
Секретар:Светулка Русева
Членове:
доц. Анета Георгиева
доц. Галина Тодорова
доц. Генчо Паничаров
доц. Иван Павлов
доц. Цвета Жекова
д-р Георги Иванов
д-р Наташа Бакларова
д-р Яна Кънчева
Радостина Стефанова
Офис на конференцията
България, София 1000,
ул. „Г. С. Раковски” №108, НТССБ
Тел.: +359 02 988 46 78,
www.ntssb.bg
Лице за контакти: инж. Светулка Русева
e-mail: ntssb_sf@abv.bg
e-mail (редактори): dcb2020.bg@gmail.com
СЪОРГАНИЗАТОРИ
ПРОГРАМА