НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
Ви кани на
ХIII Mеждународна научна конференция
„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”
(BIM В СТРОИТЕЛСТВОТО)


12 -13 септември 2024 г, гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”Медиен партньор вестник „Строител
Официални езици български и английски  

1
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Нови материали и технологии в строителството
BIM в строителството
Устойчиво строителство и устойчиво развитие
Енергийна ефективност на сгради и съоръжения
Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
Сеизмична механика и сеизмично инженерство
Фундиране на сгради и съоръжения
Мостове и транспортни съоръжения
Пътно, железопътно и метростроителство
Строителство на хидротехнически съоръжения
Организация, икономика и управление на строителството
Безопасност на труда и противопожарна техника. Защита на населението
Архитектура на сгради и съоръжения
Опазване на културното наследство
НАУЧНИ КОМИТЕТИ

Международен научен комитет

Председател:
акад. Ячко Иванов

Членове:
проф. Азарий Лапидус – Русия
проф. Александрс Корякинс – Латвия
проф. Анджей Гарбач – Полша
проф. Анна Недялкова  - България
проф. Астериос Льолиос – Гърция
проф. Божидар Янев – САЩ

проф. Властимир Радоянин – Сърбия
проф. Дамян Кашлакев – САЩ
проф. Даниела Тодорова - България
проф. Иван Ваничек – Чешка Република
проф. Ивайло Копрев – България
проф. Либерато Феррара – Италия
проф. Миндогас Даукшис – Литва
проф. Петър Христов - България
проф. Радомир Фолич – Сърбия
проф. Рао Сурампали – САЩ
проф. Фарук Карадоган – Турция
проф. Хайнц Брандл – Австрия
проф. Хюсейн Брандд - Австрия
проф. Юрай Кралик – Словакия
доц. Анита Хандрулева – България
доц. Асил Гургун - Турция
доц. Ева Блажик-Борова – Полша
доц. Гичка Кутова - България
доц. Наби Ибадов – Полша
доц. Нора Ламбордини - Италия
доц. Роберт Иди – Великобритания
доц. Росица Петкова-Слипец - България
доц. Вит Мотичка - Чешка Република
инж. Илиян Терзиев – България

Национален научен комитет
Съпредседатели:
проф. Димитър Назърски
проф. Константин Казаков
доц. Лъчезар Хрисчев

Членове:
проф. Богомил Петров
проф. Дончо Партов
проф. Емил Бурназки
проф. Иванка Паскалева
проф. Ивелин Иванов
проф. Йорданка Кандулкова
проф. Красимир Ениманев
проф. Красимир Кръстанов
проф. Марина Трайкова
проф. Орлин Давчев
проф. Стоян Братоев
проф. Теодор Рошавелов
проф. Фантина Рангелова
проф. Чавдар Колев
доц. Ана Янакиева
доц. Венцеслав Стоянов
доц. Дария Михалева
доц. Емад Абдулахад
доц. Иван Павлов
доц. Ивайло Иванов
доц. Илияна Стойнова
доц. Петър Филков
доц. Стефан Първанов
доц. Тони Венелинов
доц. Христина Заякова
доц. Юлия Илиева

ВАЖНИ ДАТИ
Изпращане на резюмета на докладите - 15 април 2024 г.
Потвърждение за прието резюме - 25 април 2024 г.
Изпращане на пълния текст на докладите - 15 юни 2024 г.
Рецензиране и одобрение на пълните текстове на докладите – 31 юли 2024 г.
Такси за правоучастие на докладчици - 31 юли 2024 г.
Такси за фирмите – 31 юли 2024 г.
РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ
Регистрирането се осъществява чрез изпращане на попълнена регистрационна форма включваща и кратко резюме по имейл до conference.dcb@gmail.com като прикачен файл.
Регистрационна форма можете да изтеглите ОТТУК

Такси за участие:
Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Такса за участници от България и партньори на НТССБ:
Участие с 1 (един) доклад, който ще се публикува в „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“ – 400 лв.;
Участие с втори доклад, който ще се публикува в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering” – 300 лв.

Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XIII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Такси за участници от България  и партньори на НТССБ:
Участие с един доклад (самостоятелни или в съавторство) – 150 лв. заплатена до 31.07.2024 г., след 31.07.2024 г. – 170 лв.;
За всеки допълнителен доклад се заплаща по 100 лв.
Докторанти  – 100 лв.
Студенти (1 доклад) – 30 лв.
Таксата включва публикуване на докладите,  материали за конференцията,  достъп до всички зали на конференцията, кафе-паузи и официален коктейл.
Най-малко един от авторите на всеки доклад следва да присъства на конференцията.
Такси за фирми – по заявка ще получат оферта. На желаещите фирми ще бъде предоставена възможност за реклама в сборниците, лекционно време и изложбени площи за представяне на фирмени продукти, Сборник с доклади (на CD), кафе-паузи и официален коктейл.

Начин на плащане на таксата
В лева: Обединена българска банка, Клон Раковски
IBAN : BG10UBBS78201070057415  
BIC : UBBSBGSF              
Име : Научно-технически съюз по строителство в България
 
В евро: United Bulgarian Bank PLS
IBAN : BG37UBBS80021410844319
BIC : UBBSBGSF            
Name: Nauchno-tehnicheski Sayuz po stroitelstvo v Bulgaria
 
В таксата за участие не се включват нощувките в хотел
Най-удобни хотели, в близост до мястото на провеждане на конференцията (ВСУ „Черноризец Храбър”):
хотел „Детелина“: www.detelinahotel.com, (на 600 m от ВСУ)
хотел „Дантон“: http://danton.my.contact.bg, (на 250 m от ВСУ)
хотел „Кабакум“: www.hotelkabakum.com, (на 150 m от ВСУ)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Пълна информация за авторите е достъпна на следния адрес:
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/ 
Препоръчителен обем на докладите – от 8 до 10 страници (но не по-малко от 4 страници)
Basic guidelines for preparing a paper (оформяне на доклад)
Guidelines for preparing reference lists (оформяне на списъка с използвани източници)
Microsoft Word templates
Важно:
*Съгласно изискванията на издателство IOP, в списанието ще бъдат публикувани само доклади, с тематика в областта на приложното инженерство и материалознанието. Линк към тематичните направления на списание IOP MSE - https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X/page/scope
**Съгласно официално обявена информация на уебсайта на списание IOP MSE, от списанието нямат контрол върху това, колко време ще отнеме индексирането на всеки том от страна на Web of Science. Индексирането на статиите може да отнеме и по-продължителен период от време. Линк към информацията на уебсайта на списанието - https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/proceedings-policy-on-impact-factor/ 
Препоръчително е до 2 доклада на автор/съавтори.
Лиценз за публикуване
Авторите, които желаят докладите им да бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering могат да ги подадат само ако всички съавтори са съгласни с условията на лиценза. Приетите и одобрени доклади ще бъдат публикувани в
съответствие със следния Лиценз за публикуване: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/  
Авторите, заявили желание за публикуване за Опция 1 - Публикуване в отделен том на списание IOP MSE, допълнително ще бъдат информирани за начина на изпращане на статиите.
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията.
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.
 
Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XIII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите.
Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайд. Допуска се
цветово оформление на отделни обекти от доклада. Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете: Template_DCB2024_BG.doc (за доклад, написан на български език) и Template_DCB2024_EN.doc (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите чрез следните линкове:
доклад на български език - Template _DCB2024_BG.doc 
доклад на английски език - Template _DCB2024_EN.doc 
Материалите трябва да се изпратят на имейл: conference.dcb@gmail.com
в два формата - doc/docx и .pdf
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.
СБОРНИК С ДОКЛАДИ
Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, индексирано в Web of Science (CPCI) и др.
Всяка статия ще преминава проверка за плагиатство и ще се рецензира от независим рецензент. След положително рецензиране и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване към списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“.
Преди публикуване, издателство IOP Publishing ще преглежда доклади с помощта на софтуер за търсене на сходство. IOP запазва правото си да не допусне за публикуване всички доклади, които по мнение на IOP са неподходящи за публикуване, не отговарят на тематиката на списанието (приложно инженерство и материалознание) или са с ниско качество и нямат нужната научна стойност.
 
Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XII Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, включен под номер 3641 в НРС на НАЦИД
Всяка статия се рецензира от независим рецензент от членовете на научните комитети (международен и национален). След положително рецензиране и одобрение, статиите се разпределят и подреждат от редакторите на изданието.  Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание (ISSN 2603-4255 CD; ISSN 2683-071X online). Той ще се издаде на оптичен носител и онлайн.
Сборникът с доклади е вписан в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД.
Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. Организаторите на DCB‘2024 и редакторите на Сборника с доклади не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. НТССБ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.
Фактът, че сте заявили участие в конференцията DCB‘2024 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председатели: доц. Венцеслав Стоянов
   доц. Нели Тризлова
Секретар: Светулка Русева
Членове:
доц. Али Чакър
доц. Пламен Петров
доц. Станислав Цветков
гл. ас. Георги Иванов
гл. ас. Даниел Евлогиев
гл. ас. Николай Кузманов
гл.ас. Невена Бабунска
гл. ас. Яна Кънчева
ас. Боряна Ножарова
ас. Димитър Георгиев
Радостина Стефанова
КОНТАКТИ

Офис на конференцията
България, София 1000,
ул. „Г. С. Раковски” №108, НТССБ
Тел.: +359 02 988 46 78,
www.ntssb.bg
Лице за контакти по организационни въпроси:инж. Светулка Русева, e-mail: ntssb_sf@abv.bg

За контакт с редакторите на сборниците с доклади:
- за контакт с Редакторите на отделен том на списание IOP MSE (Опция 1):editors.conference.dcb@gmail.com
- за контакт с Редакторите на Сборник с доклади, включен в НАЦИД (Опция 2):conference.dcb@gmail.com

СЪОРГАНИЗАТОРИ
Screenshot 2024-05-17 104151
ПРОГРАМА


Свали